Cirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett ”systemtänk” som försöker efterlikna naturens kretslopp. Materialflöden är cirkulära så att produkter går att använda och konsumeras med minimalt råvaruuttag och undvikande av genererat avfall.

En cirkulär ekonomi säkerställer materialtillgången och har mycket lägre belastning på jordens ekosystem jämfört med den linjära ekonomiska modellen.

Principerna för en cirkulär ekonomi har på kort tid blivit en drivkraft för innovation av nya lösningar och modeller.

Tekniskt kretslopp

Det tekniska kretsloppet är idag inte något kretslopp, det är i huvusak ett linjärt flöde ”Utvinn – Producera – Konsumera – Släng”.
Studier utförda av Ellen MacArthur foundation och McKinsey visar att idag går ca 95% av de tekniska produkternas material- och energivärde förlorat efter första användningscykeln. Främst beror det på att så liten andel återcirkuleras (5%), men till stor del beror det också på att många olika ämnen och produkter är sammansatta eller mixade så att produkter/komponenter/ämnen endast kan återföras i ”lågvärdiga” användningsområden.
Effekten blir att dessa produkter/ämnen kontinuerligt måste ersättas med jungfruliga råvaror. 

Den cirkulära ekonomin strävar efter att minimera/eliminera dagens linjära flöde och ersätta det med kretslopp som efterliknar naturen.

Avfallstrappan

Den så kallade avfallstrappan eller avfallshierarkin verkar inte alls ha fungerat som den var tänkt…
Det är, och har varit, alldeles för ”enkelt” och ekonomiskt fördelaktigt att ”gå hela vägen ner” – att deponera eller bränna upp resurser istället för att återcirkulera.

Kanske borde den ritas om och döpas om – namnet i sig ”Avfallstrappan” signalerar ju någon form av ”oundvikligt” linjärt flöde och destination… Blogginlägg – Här

Biologiskt Kretslopp

Det biologiska kretsloppet motsvarar det vi kallar biosfären. (se nedan)
Före industrialismens intåg var det mänskliga samhällets påverkan på biosfären i en skala som kretsloppen kunde hantera – vi var en liten befolkning på en stor planet.
I takt med att industrialiseringen, befolkningstillväxten och konsumtionssamhället i det närmaste ”exploderat” – The Great Acceleration – framförallt från 1950-talet och framåt, så har många kretslopp och näringskedjor utsatts för väldigt stor påverkan. För vissa har de planetära gränserna redan överskridits – Planetary boundaries, Stockholm Resilience Centre

Den cirkulära ekonomin strävar efter att reducera (om möjligt återställa) vår påverkan på dessa kretslopp och näringskedjor till en nivå som biosfären kan hantera.

Tänk efter före…

En ”central” princip i cirkulär ekonomi är att produkter/material måste designas med förutsättningen att avfall inte existerar. Man måste redan från början planera för hur olika produkter, komponenter och ämnen skall kunna återföras i kretsloppet. Om t.ex. papper skall kunna ”rötas/komposteras” efter sin primära användning, så måste ev. tryckfärg vara helt fri från gifter, alternativt kunna avlägsnas från papperet innan rötning – annars kan inte rötslammet återföras i det biologiska kretsloppet. I det tekniska kretsloppet måste på motsvarande sätt produkter antingen kunna recirkuleras i sin helhet (t.ex. glasflaskor) eller kunna plockas isär så att ingående komponenter/ämnen kan återanvändas, recirkuleras eller återföras i andra kretslopp.

Systematiskt ”läckage”.

Systematiskt läckage är ”medvetet eller omedvetet” skapade processer, metoder eller andra typer av incitament som leder till att materia och ämnen förs ut ur kretsloppen eller koncentreras i en omfattning och på ett sådant sätt som inte de naturliga kretsloppen kan hantera/absorbera.
(T.ex. förbränning av fossila bränslen, övergödning, avfallsdeponi, storskalig avfallsförbränning, monokulturer, utarmning av odlingsmark, olika typer av gifter…)

Ett annat ”exempel” kan vara när en process/metod tillämpas idag och den medför att t.ex infrastruktur eller beteende skapas ”nedströms”, som sedan blir tekniskt eller ekonomiskt avhängigt av att ett kontinuerligt flöde/läckage upprätthålls. (T.ex. värme-/energiförsörjning baserad på avfallsförbränning, billiga flygresor-/transporter som vänjer människor vid ohållbara semester- och resebeteende som sedan kan vara mycket svåra att förändra…o.s.v.)

Systematiskt läckage kan dessutom vara kopplat till ekonomiska incitament som på olika sätt motverkar innovation av alternativa hållbara lösningar.

Metoder & Initiativ

I takt med att den cirkulära ekonomin vinner mark utvecklas också olika metoder, verktyg, hjälpmedel etc. Ellen MacArthur foundation och Cradle to Cradle är två ledande organisationer som driver olika initativ för att sprida och snabba på förändring. Cradle to Cradle har även ett certifieringssystem för produktcertifiering Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Även inom EU finns ett prioriterat initiativ för cirkulär ekonomi.

Ellen MacArthur foundation
Ellen MacArthurs stiftelse arbetar med näringsliv & myndigheter – Analyser, insikter, systemiska initiativ, utbildning och kommunikation för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.

Cradle to Cradle®
är ett koncept för hållbarhet med fokus på helhet, innovation och kvalitet, framtaget av kemiprofessorn Michael Braungart och arkitekten William McDonough.

Litosfären

”Jordskorpan, Mineraler,
fossila bränslen etc.”

Litosfären kan definieras ungefär som; ”jordens skorpa och övre del av manteln”. Material från litosfären överförs ”normalt” till biosfären främst via erosion och vulkanutbrott. Samtidigt överförs materia från biosfären till litosfären mycket långsamt främst genom sedimentering och mineralisering.

Människan har ändrat detta genom storskalig mineralutvinning t.ex. gruvdrift och konstgödselutvinning, utvinning av fossila bränslen och mekanisk påverkan.

(Ex: Fossila bränslen som skapats genom sedimentation under miljontals år utvinns på några få decennier och överförs i bio- och teknosfären)

Biosfären

”Livet,Ekosystemen
och naturen”

Biosfären omfattar allt liv på planeten, alla levande organismer och ekosystem, jorden, vattnet och atmosfären.

I biosfären är allt sammankopplat i  komplexa kretslopp. (”slutna”) Det enda externa tillskottet och drivkraften är energi från solen. Det enda överskottet är värme och ett långsamt ”utbyte” med litosfären.

Människan har ändrat detta genom att bryta upp och förstöra/förändra kretslopp, överutnyttja, förändra koncentrationen av olika ämnen (t.ex. CO2, NOx), nedsmutsning, mekanisk undanträngning o.s.v.

(Enligt WWF:s Living Planet Report 2016, utnyttjar vi för närvarande 164% av planetens förnyelsebara kapacitet.)

Teknosfären

”Mänsklig teknisk aktivitet och den
tekniskt modifierade miljön”

Teknosfären är människans egna ”bubbla”. Den utgörs av allt som är skapat och producerat av mänskligheten;

Byggnader, vägar, broar, maskiner, fordon, möbler, alla tekniska prylar etc.

Till skillnad från biosfären och litosfären är teknosfären, som den ser ut idag, inget kretslopp utan ett i huvudsak linjärt flöde.

Utvinn – Producera – Konsumera – Släng

Cirkulär ekonomi handlar mycket om att förändra teknosfären till ett slutet kretslopp och återställa en hållbar interaktion med de övriga sfärerna.

(I ett kretslopp finns inget avfall.)

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This