Corporate Climate Responsibility Monitor 2022

Corporate Climate Responsibility Monitor utvärderar transparensen och integriteten i företagens klimatlöften.

Företag runt om i världen blir allt mer uppmärksamma på klimatkrisen. De möts av förväntningar från ett växande antal intressenter om att ta ansvar för effekterna av sin verksamhet. De flesta stora företag har nu offentliga klimatstrategier och mål, av vilka många inkluderar löften som, på ytan, verkar avsevärt minska, eller till och med eliminera, deras bidrag till den globala uppvärmningen.

Den snabba accelerationen av företagens klimatlöften i kombination med fragmenteringen av tillvägagångssätt gör att det är svårare än någonsin att skilja mellan verkligt klimatledarskap och ogrundad greenwashing. Detta förvärras av en allmän brist på tillsyn på nationell nivå och sektorsnivå.

Att identifiera och främja verkligt klimatledarskap, och sortera det från greenwashing, är en
en nyckelutmaning som, där den åtgärdas, har potential att frigöra en större ambition att minska globala klimatförändringar.

Corporate Climate Responsibility Monitor bedömer klimatstrategierna för 25 stora globala företag, och analyserar kritiskt i vilken utsträckning de visar klimatledarskap.

 

Innehåll 
  • Identifiering och redovisning av utsläpp (avsnitt A1)
  • Fastställande av utsläppsminskningsmål (avsnitt A2)
  • Minska egna utsläpp (avsnitt A3)
  • Klimatbidrag och kvittningskrav (avsnitt A4).

New Climate Institute

Rapportens författare:

Thomas Day, Silke Mooldijk, Sybrig Smit, Eduardo Posada, Frederic Hans, Harry Fearnehough, Aki Kachi, Carsten Warnecke, Takeshi Kuramochi, Niklas Höhne.

thefuture, CorporateClimateResponsibilityMonitor2022

Företagen som bedöms

De 25 företag som bedöms i denna rapport är stora multinationella företag. De rapporterade sammanlagda intäkter på 3,18 biljoner USD 2020, vilket utgör ca 10 % av de totala intäkterna från världens 500 största företag. Deras totala självrapporterade växthusgasutsläpp 2019, inklusive uppströms och nedströms utsläpp (scope 3) som kan inkludera en måttlig nivå av överlappning, uppgår till cirka 2,7 GtCO2e. Det motsvarar ungefär 5 % av de globala växthusgasutsläppen under 2019.

Klimatlöften är ofta tvetydiga och åtaganden om utsläppsminskningar är begränsade

De analyserade företagens mål för netto-noll medför en minskning av företagens sammanlagda utsläpp med endast 40 % som mest,
inte 100 % som antyds av termen ”netto-noll”.

Tillsammans åtar sig de 25 företagen endast att, specifikt redovisat, minska mindre än 20 % av deras sammanlagda växthusgasutsläpp på 2,7 GtCO2e, till sina respektive målår.

Företagens mål för 2030 är långt ifrån den ambition som krävs för att anpassa sig till de internationellt överenskomna målen i Parisavtalet och undvika de mest skadliga effekterna av klimatförändringarna.

Bland de analyserade företagen, rapporterar 15 av de 25 tydliga delmål för klimatet. Analysen visar dock att det genomsnittliga utsläppsminskningsåtagandet för utsläpp i hela värdekedjan mellan 2019 och 2030 bara är 23 %.

Företagens utnyttjande av redan lättillgängliga utsläppsminskningsåtgärder visar inte på någon ”känsla av brådska”.
Ändå skulle många av företagen avsevärt kunna förbättra sitt utnyttjande av åtgärder för att ta itu med sitt klimatavtryck, särskilt för sina uppströms- och nedströmsutsläpp (Scope 3). Scope 3-utsläppen står i genomsnitt för 87 % av de totala utsläppen för de 25 företagen som analyserats, men endast 8 av de 25 företagen redovisade en måttlig detaljnivå om sina planer för att ta itu med dessa utsläpp.

thefuture, 25 Bolags klimatlöften_black

Standardsättande initiativ lånar ut sin trovärdighet till låg kvalitet och vilseledande mål.

Företag rapporterar sina A-betyg från CDP om transparens och 1,5°C-betyg från Science Based Targets-initiativet (SBTi) om integritet på framträdande plats för att marknadsföra sina löften.

Men initiativ som sätter standarder står inför en utmanande uppgift, och potentiella intressekonflikter, om de utför rollen att både definiera standarden och bedöma företag mot sina egna kriterier och riktlinjer.

Analysens omfattande genomgång av företagens mål avslöjar ofta specifika detaljer eller kryphål som ifrågasätter dessa företags uppenbara ambition. För majoriteten av de 18 företag som bedömts i denna rapport med ett SBTi-godkänt 1,5°C (eller 2°C)-kompatibelt mål, anser rapportförfattarna att betyget är antingen kontroversiellt eller felaktigt, på grund av olika subtila detaljer och kryphål som avsevärt undergräver företagens planer.

thefuture, 25 Bolags klimatlöften_Fig2

Företagens utfästelser om netto-noll vilar tungt på ovetenskaplig ”klimatkompensation” och kreativ bokföring

19 av de 25 bedömda företagen vet redan att de kommer att förlita sig på klimatkompensation för sina framtida utfästelser, och endast ett företag planerar explicit utan kvittningar. Minst två tredjedelar av dessa företag förlitar sig på klimatkompensation från skogsbruk och annan biologiskt relaterad kolbindning (naturbaserade lösningar) för att hävda att deras utsläpp i framtiden kompenseras, dvs att klimatpåverkan är densamma som om utsläppen aldrig släpptes ut i första hand.

Men dessa tillvägagångssätt är olämpliga för individuella kompensationskrav, eftersom biologisk kollagring lätt kan reverseras (t.ex. när skogar huggs och bränns) och eftersom det finns ett globalt krav på att minska utsläppen ochöka kollagringen, inte det ena eller det andra.

thefuture, 25 Bolags klimatlöften_Fig2_black

Rapporter

thefuture, CorporateClimateResponsibilityMonitor2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!