FSSD-metoden

”Framework for Strategic Sustainable Development”

FSSD är ett ramverk för strategisk hållbar utveckling som skapats och förfinats sedan 1990-talet av en internationell grupp av forskare, ledda av Karl-Henrik Robért. (Bl.a. grundare till den internationella organisationen The Natural Step) Ramverket är generellt och systembaserat uppbyggt för att kunna styra framsteg till en hållbar framtid.

Metoden är en av de mest beprövade som finns när det gäller hållbarhet. Den är dessutom enkel att förstå samtidigt som den ger konkreta hjälpmedel och förhållningssätt.

Kärnan i ramverket är en uppsättning av åtta miljömässiga och sociala hållbarhetsvillkor som tillsammans tydligt beskriver gränsvärden för hur ett framtida hållbart samhälle kan fungera, samt en iterativ process (ABCD) som används för att skapa hållbar utveckling.

thefuture,Resurs, FSSD-metoden_2022

Hållbarhetsvillkor

I det hållbara samhället, utsätts inte naturen för systematisk...

thefuture, FSSD-1_berggrund_ikon_vit
… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

Ämnen från berggrunden som tillförs i naturen (biosfären) på ett sätt som leder till systematisk ökning av koncentrationerna av dessa ämnen och deras molekylavfall i hela biosfären eller delar av den (t.ex. atmosfären eller jorden). Koncentrationer kan öka till följd av aktiviteter under hela livscykeln, från gruvdrift och produktion, till slutanvändning och bortskaffande. Exempel är ökande koncentrationer av fossilt CO2 i atmosfären eller ökande koncentrationer av kadmium från berggrunden i jordbruksjord.

(t.ex. fossila bränslen, metaller och mineraler)

thefuture, FSSD-2_samhallet_ikon_vit
… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion

När samhället producerar ämnen inom biosfären som sedan systematiskt ökar i koncentration i hela biosfären eller delar av den. Exempel innefattar toxiner såsom DDT och PCB, ozonnedbrytande ämnen, såsom CFC och svårnedbrytbara kemikalier som bromerade flamskyddsmedel men även naturligt förekommande ämnen som kväve.

thefuture, FSSD-3_fysiskt_ikon_vit
… undanträngning eller degradering med fysiska metoder

Systematisk och direkt undanträngning och/eller degradering av naturen (biosfären) med hjälp av fysiska medel.
Exempel: överfiske, avskogning, genmodifiering och utarmning av mark och ekosystem.

...och det finns inga strukturella hinder för människors...

thefuture, FSSD-4_halsa_ikon_vit
… hälsa

Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som undergräver deras möjligheter att undvika skador och sjukdomar; fysiskt, mentalt eller emotionellt.

Exempel är farliga arbetsförhållanden eller otillräckliga löner.

thefuture, FSSD-5_inflytande_ikon_vit
… inflytande

Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som hindrar dem från att delta i att forma de sociala systemen som de ingår i, t.ex. genom undertryckande av yttrandefrihet eller åsikter.

thefuture, FSSD-6_kompetens_ikon_vit
… kompetens

Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som hindrar dem från att lära sig och utveckla kompetenser individuellt eller tillsammans, t.ex. genom hinder för utbildning eller otillräckliga möjligheter till personlig utveckling.

thefuture, FSSD-7_opartiskhet_ikon_vit
… opartiskhet

Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som innebär partisk behandling, t.ex. genom diskriminering eller orättvist urval till yrkespositioner etc.

thefuture, FSSD-8_mening_ikon_vit
… mening

Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som hindrar dem från att skapa individuell mening eller att skapa en gemensam mening, t.ex. genom att undertrycka kulturella uttryck eller hindra samverkan.

Hållbarhetsvillkor

Ramverkets hållbarhetsvillkor har genomgått noggrann prövning och har använts i en lång rad tillämpningar med företag och organisationer i olika branscher. Kraven som ställts på villkoren är att de skall vara:

  • baserade på en vetenskapligt överenskommen världssyn;
  • nödvändiga för att uppnå hållbarhet;
  • tillräckliga för att uppnå hållbarhet;
  • generella nog för att kunna strukturera alla samhällets aktiviteter som är relevanta för hållbarhet;
  • konkreta nog för att kunna styra åtgärder och fungera som riktlinjer för problemanalys och lösningar.
  • icke-överlappande eller ömsesidigt uteslutande för att möjliggöra förståelse och strukturerad analys av frågorna.

De strukturella hinder som beskrivs i de sociala hållbarhetsvillkoren kan leda till en underminering av förtroende/tillit och motståndskraft i samhället och försvagar därmed hela det sociala systemet.

thefuture, FSSD-Stick

ABCD-processen

thefuture, FSSD-Metoden, Backcasting, Black
MÅLBESKRIVNING

Allt börjar med gemensam förståelse. Vi måste förstå hur man definierar hållbarhet och vad det betyder för människor, företag, organisationer, samhället och jorden. Vi använder en vetenskapsbaserad definition (hållbarhetsprinciperna) som en fast grund för att skapa en vision om hur framgång ser ut i framtiden.

ANALYS AV NULÄGET

Vi använder de åtta hållbarhetsprinciperna för att genomföra en gapanalys av organisationens stora flöden och effekter för att se hur dess nuvarande verksamhet förhåller sig till (strider mot) hållbarhetsprinciperna. På detta sätt kan organisationen identifiera kritiska hållbarhetsfrågor, deras affärsmässiga konsekvenser och strategiska möjligheter till förändring.

IDÉER OCH DELMÅL

När vi har identifierat gapet mellan var vi är i dag och vart vi vill gå, kan vi börja tänka på innovationer och lösningar. Med hjälp av backcasting tar vi fram tänkbara idéer och delmål. Dessa kommer att leda oss steg för steg närmare en hållbar produkt, tjänst eller organisation. Vi är tydliga med hur framgång ser ut och vilken process vi måste inrätta eller ändra för att komma dit.

PRIORITERING & PLAN

Vad behöver vi göra, och när ska vi göra det? Vilka är de första stegen och de ”låghängande frukterna” som ger snabba fördelar och vad behöver längre planering? Med hjälp av en uppsättning prioriteringsfrågor kan vi utforma en väg som håller målet i åtanke med maximal flexibilitet och fördelar. Vi gör denna plan tillsammans så att organisationen snabbt kan komma igång på sin väg till en hållbar framtid.

ABCD-processen

Hållbarhetsprinciperna beskriver de grundläggande ramvillkor som måste uppfyllas i ett hållbart samhälle.
För att kunna tillämpa detta, så har forskarna utvecklat, testat och lärt ut en process som vägleder organisationer i hur de kan planera strategiskt i riktning mot hållbarhet. Även om förfarandet beskrivs i termer av en organisation, kan ABCD-processen tillämpas på många nivåer, från en individ till en nation. Den kan även appliceras vid design av produkter och processer.

Processen består av 4 huvudsteg: (A) Målbeskrivning → (B) Analys av nuläget → (C) Idéer och delmål → (D) Prioritering och plan

Tillämpningen av processen sker intuitivt och iterativt för att skapa förståelse och ”verkstad” i organisationens hållbarhetsarbete. De olika stegen utgör inte knivskarpa avgränsningar och ”deadlines” utan det är viktigt att insikter, funderingar, frågeställningar och idéer hela tiden kan tillföras processen och ytterligare öka tydligheten.

Åtgärderna prioriteras (D) med hjälp av följande tre frågor:

  • För åtgärden oss i rätt riktning mot hållbarhet?
  • Utgör åtgärden en flexibel plattform från vilken nya åtgärder kan vidtas?
  • Ger åtgärden tillräcklig avkastning på gjorda investeringar så att den kan finansiera framtida investeringar?

Kontakta thefuture om du vill veta mer om hur FSSD-metoden kan användas i ditt hållbarhetsarbete.

Gemensam målbeskrivning

Med en gemensam målbeskrivning definierad av vetenskapligt baserade hållbarhetsprinciper (Randvillkor) undviker man det ”stuprörs-tänk” som ibland förekommer i organisationer.

Oavsett om det gäller olika avdelningar inom ett företag, olika regioner, stadsdelar eller olika leverantörer i en gemensam leverantörskedja, så gäller samma hållbarhetsprinciper.

Så länge hållbarhetsprinciperna upprätthålls finns flexibilitet att hantera enskilda ”enheters” specifika problemställningar och möjligheter, utan att äventyra det gemensamma målet. 

Hållbarhetsprinciperna tillämpas dessutom på såväl övergripande nivå som på detaljnivå, vilket minskar risker för suboptimering och problem som kan härledas till olika förändringshastighet, olika regelverk mm.

thefuture, FSSD-Metoden, Gemensamma villkor, Black
thefuture, FSSD-Metoden, Komplex problemlösning, White

Arbeta med förändring i komplexa system

Vår miljö och vårt samhälle är komplexa system med mängder av kretslopp och interagerande system.

Förändring i komplexa och ständigt föränderliga system ställer stora krav på arbetssättet.

FSSD-metodens 5-stegs modell är ett sätt att organisera vårt tänkande och information, så att vi kan vara mer tydliga och strategiska när vi diskuterar och planerar förändringen mot hållbarhet.

Broschyr

(Svenska)

Läs mer…

thefuture, Resurs, FSSD+Cirkulär-Business-Model-Canvas_2022

Behöver du en utskrift eller en pdf-broschyr – kontakta thefuture®

Broschure

(English)

Read more…

thefuture, Resurs, FSSD+Cirkulär-Business-Model-Canvas_2022

Do you need a print-out or a pdf-broschure – contact thefuture®

Alexandre Magnin jobbar som hållbarhetsrådgivare (The natural Step, Canada) och illustratör. På Sustainability Illustrated har han skapat en serie animeringsfilmer och illustrationer för att hjälpa människor att lära sig om hållbarhet på ett engagerande och effektivt sätt.

Här har vi samlat åtta filmer som anknyter till och på ett kortfattat sätt beskriver FSSD-metoden.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This