European Sustainability Reporting Standards

Updated 2024-04-24

I april 2021 antog Europeiska kommissionen ett lagförslag till ett direktiv om företags rapportering om hållbarhet (Corporate Sustainalility Reporting Directive, CSRD) som kräver att företag inom dess tillämpningsområde rapporterar med ett dubbelt väsentlighetsperspektiv i enlighet med European Sustainability Reporting Standards (ESRS) som antagits av Europeiska kommissionen som delegerat handlingar.

Enligt den föreslagna CSRD utsågs EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) till teknisk rådgivare till Europeiska kommissionen och att utveckla som utveckla ett utkast till ESRS.

ESRS Exposure Drafts (ED) som utarbetats av EFRAG Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards (EFRAG PTF-ESRS) under perioden juni 2021 till april 2022 lades fram för kommentarer från 30 april till 8 augusti 2022. EFRAG Sustainability Reporting Styrelsen (EFRAG SRB), med råd från EFRAG Sustainability Reporting Technical Expert Group (EFRAG SR TEG), tog upp feedbacken från samrådet och ändrade i enlighet med detta de tolv utkasten till ESRS som släpptes i November till Europeiska kommissionen.

EU-kommissionen kommer nu att samråda med EU-organ och medlemsstater om utkasten till standarder, innan de antar de slutliga standarderna som delegerade akter i juni 2023, följt av en granskningstid av Europaparlamentet och rådet. 

thefuture, Resurs, ESRS, Frontpage

Dubbel väsentlighet

(Dubbel materialitet)

Enligt ESRS skall man nu äntligen börja redovisa, inte bara som tidigare; vilken påverkan händelser i samhället och miljön har på företagets verksamhet, utan även vilken påverkan företagets verksamhet har på samhället och miljön.

Utdrag ur Standarden:

ESRS 1 – §3.3 Dubbel väsentlighet

Dubbel väsentlighet har två dimensioner, nämligen: påverkansväsentlighet och finansiell väsentlighet.

Bedömningar av påverkansväsentlighet och ekonomisk väsentlighet hänger ihop och det ömsesidiga beroendet mellan dessa två dimensioner skall beaktas.

thefuture, Resurs, ESRS, Frontpage
ESRS 1 – §3.4 Påverkansväsentlighet

Ett hållbarhetsärende är väsentligt ur ett påverkansperspektiv när det avser företagets väsentliga faktiska eller potentiella, positiva eller negativa effekter på människor eller miljö över kort, medellång och lång tidshorisont.

Påverkan inkluderar det som orsakas eller bidras till av företaget och de som är direkt kopplade till företagets egen verksamhet, produkter eller tjänster genom dess affärsrelationer. Affärsrelationer inkluderar företagets uppströms och nedströms värdekedja och är inte begränsade till direkta avtalsförhållanden.

ESRS 1 – §3.5 Finansiell väsentlighet

Omfattningen av finansiell väsentlighet för hållbarhetsredovisning är en utvidgning av omfattningen av väsentlighet som används i processen för att fastställa vilken information som ska ingå i företagets finansiella rapporter.

Processen för bedömning av finansiell väsentlighet inkluderar, men är inte begränsad till, identifiering av information som är användbar för investerare, långivare och andra fordringsägare när de, som primära användare av allmän finansiell rapportering, bedömer vilka effekter hållbarhet har betydelse för; företagets kassaflöden, utveckling, prestation, position, kapitalkostnad eller tillgång till finansiering.

Tillämpning och tider

Rapporteringskraven kommer över tid att fasas in för olika typer av företag.
De första företagen kommer att behöva tillämpa standarderna räkenskapsåret 2024, för rapporter publicerade 2025.

 

  • För räkenskapsåret 2024, dvs. de redovisningar som publiceras 2025, ska företag som i dagsläget omfattas av EU:s Non-Financial Reporting Directive (NFRD) – noterade företag och allmännyttiga företag såsom banker och försäkringsföretag med mer än 500 anställda – rapportera enligt CSRD och ESRS. Observera att detta är färre företag än de som omfattas av Årsredovisningslagens (ÅRL) krav på hållbarhetsrapport eftersom de kraven även omfattar noterade och onoterade företag med mer än 250 anställda. Dessa sistnämnda företag ska för räkenskapsåret 2024 fortfarande avge en hållbarhetsrapport enligt ÅRL såtillvida ingen ändring sker av ÅRL fram till dess.
  • För räkenskapsåret 2025 ska alla stora företag som uppfyller minst två av de tre storlekskraven – mer än 250 anställda, balansomslutning på mer än 20 MEUR, nettoomsättning på mer än 40 MEUR – rapportera enligt CSRD och ESRS. Detta innebär att de företag som för räkenskapsåret 2024 fortfarande kunde rapportera enligt ÅRL nu också måste rapportera enligt CSRD och ESRS.
  • Sista gruppen företag som omfattas av CSRD och ESRS är noterade små och medelstora företag, med undantag för noterade microföretag, vilka ska rapportera för räkenskapsåret 2026, med ytterligare möjlighet till frivilligt undantag fram till 2028, och kommer att kunna rapportera enl. separata, proportionerliga standarder som EFRAG kommer att utveckla nästa år.
thefuture, Resurs, ESRS_overview._white

12 Standarder – 82 Kriterier

(Klicka på respektive standard för att se kriterierna)

ESRS 1
ALLMÄNNA KRAV

Allmänna krav som företag ska följa när de utarbetar och presenterar hållbarhetsrelaterad information enligt redovisningsdirektivet, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

ESRS 2
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Underlag för rapportering

BP-1:
Allmäna grunder för upprättande av hållbarhetsredovisning

BP-2:
Redovisning i relation till specifika omständigheter

Styrning och ledning

GOV-1:
Förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganens sammansättning, roll och ansvar.

GOV-2:
Information som lämnas till och hållbarhetsfrågor som tas upp av företagets förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan.

GOV-3:
Integrering av hållbarhetsrelaterade prestationer i incitaments-program

GOV-4:
Uttalande om due diligence avseende hållbarhet.

GOV-5:
Riskhantering och intern kontroll avseende hållbarhets-rapportering.

Strategi

SBM-1:
Marknadsposition, strategi, affärs-modell(er) och värdekedja

SBM-2:
Intressenternas intressen och synpunkter

SBM-3:
Väsentliga effekter, risker och möjligheter och deras interaktion med strategi och affärsmodell(er)

Hantering av risker, effekter och möjligheter

IRO-1:
Beskrivning av processerna för att identifiera och bedöma väsentliga effekter, risker och möjligheter

IRO-2:
Redovisningskrav i ESRS som omfattas av företagets hållbarhets-redovisning

Policies DC-P:
Antagna policyer för att hantera väsentliga hållbarhetsfrågor

Actions DC-A:
Åtgärder och resurser i relation till väsentliga hållbarhetsfrågor

Mål och uppföljning

Metrics DC-M:
Mätetal i relation till väsentliga hållbarhetsfrågor

Targets DC-T:
Målppföljning av effektiviteten hos policyer och åtgärder.

 

ESRS E1
KLIMATFÖRÄNDRINGAR

E1-1:
Plan för begränsning av klimatförändringar

E1-2:
Policyer relaterade till begränsning av och anpassning till klimatförändringar

E1-3:
Åtgärder och resurser relaterade till klimat-förändringspolicyer

E1-4:
Mål relaterade till begränsning av och anpassning till klimatförändringar

E1-5:
Energiförbrukning och mix

E1-6:
Scopes 1, 2, 3 (brutto) och totala växthusgasutsläpp

E1-7:
Avlägsnande av växthusgaser och projekt för minskning av växthusgasutsläpp finansierade genom koldioxidkrediter

E1-8:
Intern koldioxid-prissättning

E1-9:
Potentiella ekonomiska effekter från väsentliga fysiska risker,  omställningsrisker och potentiella klimatrelaterade möjligheter.

ESRS E2
FÖRORENING

E2-1:
Policyer relaterade till föroreningar

E2-2:
Åtgärder och resurser relaterade till föroreningar

E2-3:
Mål relaterade till föroreningar

E2-4:
Föroreningar av luft, vatten och mark

E2-5:
Ämnen som ger anledning till oro och ämnen som medför mycket stor oro

E2-6:
Potentiella ekonomiska effekter från föroreningsrelaterade effekter, risker och möjligheter

ESRS E3
VATTENRESURSER OCH MARINA RESURSER

E3-1:
Policyer relaterade till vatten och marina resurser.

E3-2:
Åtgärder och resurser relaterade till vatten- och marina resurser.

E3-3:
Mål relaterade till vatten och marina resurser

E3-4:
Vattenförbrukning

E3-5:
Potentiella ekonomiska effekter från effekter, risker och möjligheter relaterade till vatten- och marina resurser.

ESRS E4
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEM

E4-1:
Övergångsplan för biologisk mångfald och ekosystem.

E4-2:
Policyer relaterade till biologisk mångfald och ekosystem

E4-3:
Åtgärder och resurser relaterade till biologisk mångfald och ekosystem.

E4-4:
Mål relaterade till biologisk mångfald och ekosystem

E4-5:
Mätetal relaterade till biologisk mångfald och ekosystemförändringar

E4-6:
Potentiella ekonomiska effekter från biologisk mångfald och ekosystemrelaterade effekter, risker och möjligheter.

ESRS E5
RESURSANVÄNDNING OCH CIRKULÄR EKONOMI

E5-1:
Policyer relaterade till resursanvändning och cirkulär ekonomi

E5-2:
Åtgärder och resurser relaterade till resursanvändning och cirkulär ekonomi.

E5-3:
Mål relaterade till resursanvändning och cirkulär ekonomi.

E5-4:
Resursanvändning (inflöden)

E5-5:
Resursanvändning (utflöden)

E5-6:
Potentiella ekonomiska effekter från resursanvändning och cirkulär ekonomirelaterade effekter, risker och möjligheter

ESRS S1
DEN EGNA ARBETSKRAFTEN

S1-1:
Policys relaterade till egen arbertskraft

S1-2:
Processer för att engagera sig med egna arbetare och arbetarrepresentanter om väsentliga effekter

S1-3:
Processer för att åtgärda negativa effekter och kanaler för egna anställda att påtala oro.

S1-4:
Åtgärder för att hantera väsentliga effekter på den egna arbetsstyrkan, och metoder för att minska väsentliga risker och utöva väsentliga möjligheter relaterade till den egna arbetsstyrkan, och effektiviteten av dessa åtgärder

S1-5:
Mål relaterade till hantering av väsentliga negativa effekter, främjande av positiva effekter och hantering av väsentliga risker och möjligheter.

S1-6:
Nyckeldata för företagets anställda

S1-7:
Nyckeldata för icke-anställda i företagets egen arbetsstyrka.

S1-8:
Kollektivavtalstäck-ning och social dialog

S1-9:
Mångfalds-indikatorer

S1-10:
Adekvata löner

S1-11:
Socialt skydd

S1-12:
Personer med funktionshinder

S1-13:
Indikatorer för utbildning och kompetens-utveckling

S1-14:
Hälso- och säkerhets-indikatorer

S1-15:
Balansindikatorer mellan arbete och privatliv

S1-16:
Kompensations-indikatorer (löneskillnad och total ersättning)

S1-17:
Incidenter, klagomål och allvarliga konsekvenser relaterade till mänskliga rättigheter

ESRS S2
MEDARBETARE I VÄRDEKEDJAN

S2-1:
Policyer relaterade till medarbetare i företagets värdekedja

S2-2:
Processer för att engagera sig med värdekedjans arbetare om effekter

S2-3:
Processer för att åtgärda negativa effekter och kanaler för värdekedjans arbetare att väcka oro.

S2-4:
Vidtagna åtgärder för väsentliga effekter på värdekedjans arbetare och metoder för att minska väsentliga risker och utöva väsentliga möjligheter relaterade till värdekedjans arbetare, och effektiviteten av dessa åtgärder

S2-5:
Mål relaterade till hantering av väsentliga negativa effekter, främjande av positiva effekter och hantering av väsentliga risker och möjligheter

ESRS S3
BERÖRDA SAMHÄLLEN

S3-1:
Policyer relaterade till berörda samhällen

S3-2:
Processer för att engagera sig med berörda samhällen om väsentliga effekter

S3-3:
Processer för att åtgärda negativa effekter och kanaler för drabbade samhällen att påtala oro

S3-4:
Vidtagna åtgärder för väsentliga effekter på berörda samhällen och metoder för att minska väsentliga risker och genomföra väsentliga möjligheter relaterade till berörda samhällen, och effektiviteten av dessa åtgärder

S3-5:
Mål relaterade till hantering av väsentliga negativa effekter, främjande av positiva effekter och hantering av väsentliga risker och möjligheter

ESRS S4
KONSUMENTER & SLUTANVÄNDARE

S4-1:
Policyer relaterade till konsumenter och slutanvändare

S4-2:
Processer för att engagera sig med konsumenter och slutanvändare om effekter

S4-3:
Processer för att åtgärda negativa effekter och kanaler för konsumenter och slutanvändare att ta upp problem.

S4-4:
Vidtagna åtgärder avseende väsentliga effekter på konsumenter och slutanvändare, och metoder för att minska väsentliga risker och utöva väsentliga möjligheter relaterade till konsumenter och slutanvändare, och effektiviteten av dessa åtgärder

S4-5:
Mål relaterade till hantering av väsentliga negativa effekter, främjande av positiva effekter och hantering av väsentliga risker och möjligheter

ESRS G1
AFFÄRSETIK

G1-1:
Företagskultur och uppförandepolicyer

G1-2:
Hantering av relationer med leverantörer

G1-3:
Förebyggande och upptäckt av korruption eller mutor

G1-4:
Bekräftade incidenter av korruption eller mutor

G1-5:
Politiskt inflytande och lobbyverksamhet

G1-6:
Betalningsmetoder

SEKTOR

SEKTORSPECIFIKA STANDARDER

(Kommer senare)

SME

STANDARDER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

(Draft version , 2024)

Standarder & Bilagor

ÖVERGRIPANDE 
KRITERIER
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS 1
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS 2
EKOLOGISKA
KRITERIER
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS E1
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS E2
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS E3
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS E4
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS E5
SOCIALA
KRITERIER
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS S1
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS S2
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS S3
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS S4
EKONOMISKA
KRITERIER
thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS G1
SEKTORSPECIFIKA
KRITERIER
thefuture, Resurs, ESRS, Sector Specific
thefuture, Resurs, ESRS, SME-Draft

Bilagor

thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS Appendix I

Appendix I
ESRS Index

thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS Appendix II

Appendix II
Final CSRD requirements for ESRS

thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS Appendix III

Appendix III
Datapoints EU Law

thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS Appendix IV

Appendix IV
TCFD Recommendations and ESRS reconciliation table

thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS Appendix V

Appendix V
IFRS Sustainability Standards and ESRS reconciliation table

thefuture, Resurs, ESRS, Standards & Documents, ESRS Appendix VI

Appendix VI
Acronyms and glossary of terms

Övrigt

thefuture, Resurs, ESRS, IG1

Implementation Guidance – IG 1
Materiality Assessment

thefuture, Resurs, ESRS, IG2, Value chain

Implementation Guidance – IG 2
Value chain

thefuture, Resurs, ESRS, IG3, List of ESRS datapoints

Implementation Guidance – IG 3
List of ESRS datapoints

thefuture, Resurs, ESRS, IG3, 240424

Implementation Guidance – IG 3
2024-04-24, Updates

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This