FSSD-metoden

”Framework for Strategic Sustainable Development”

FSSD är ett ramverk för strategisk hållbar utveckling som skapats och förfinats sedan 1990-talet av en internationell grupp av forskare, ledda av Karl-Henrik Robért. (Bl.a. grundare till den internationella organisationen Det Naturliga Steget/The Natural Step) Ramverket är generellt och systembaserat uppbyggt för att kunna styra framsteg till en hållbar framtid.

Metoden är en av de mest beprövade som finns när det gäller hållbarhet. Den är dessutom enkel att förstå samtidigt som den ger konkreta hjälpmedel och förhållningssätt.

Kärnan i ramverket är en uppsättning av åtta miljömässiga och sociala systemvillkor som tillsammans tydligt beskriver gränsvärden för hur ett framtida hållbart samhälle kan fungera.

I det hållbara samhället, utsätts inte naturen för systematisk…
… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
Ämnen från berggrunden som tillförs i naturen (biosfären) på ett sätt som leder till systematisk ökning av koncentrationerna av dessa ämnen och deras molekylavfall i hela biosfären eller delar av den (t.ex. atmosfären eller jorden). Koncentrationer kan öka till följd av aktiviteter under hela livscykeln, från gruvdrift och produktion, till slutanvändning och bortskaffande.
Exempel är ökande koncentrationer av fossilt CO2 i atmosfären eller ökande koncentrationer av kadmium från berggrunden i jordbruksjord.

(t.ex. fossila bränslen, metaller och mineraler)

… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
När samhället producerar ämnen inom biosfären som sedan systematiskt ökar i koncentration i hela biosfären eller delar av den. Exempel innefattar toxiner såsom DDT och PCB, ozonnedbrytande ämnen, såsom CFC och svårnedbrytbara kemikalier som bromerade flamskyddsmedel men även naturligt förekommande ämnen som kväve.
… undanträngning med fysiska metoder
Systematisk och direkt nedbrytning och/eller undanträngning av naturen (biosfären) med hjälp av fysiska medel.
Exempel: överfiske, avskogning och utarmning av mark och ekosystem.
och det finns inga strukturella hinder för människors…
... hälsa
Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som undergräver deras möjligheter att undvika skador och sjukdomar; fysiskt, mentalt eller emotionellt. Exempel är farliga arbetsförhållanden eller otillräckliga löner.
... inflytande
Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som hindrar dem från att delta i att forma de sociala systemen som de ingår i, t.ex. genom undertryckande av yttrandefrihet eller åsikter.
... kompetens
Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som hindrar dem från att lära sig och utveckla kompetenser individuellt eller tillsammans, t.ex. genom hinder för utbildning eller otillräckliga möjligheter till personlig utveckling.
... opartiskhet
Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som innebär partisk behandling, t.ex. genom diskriminering eller orättvist urval till yrkespositioner etc.
... mening
Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som hindrar dem från att skapa individuell mening eller att skapa en gemensam mening, t.ex. genom att undertrycka kulturella uttryck eller hindra samverkan.

Systemvillkor

Ramverkets systemvillkor har genomgått noggrann prövning och har använts i en lång rad tillämpningar med företag och organisationer i olika branscher. Kraven som ställts på systemvilkoren är att de skall vara:

  • … baserade på en vetenskapligt överenskommen världssyn;
  • … nödvändiga för att uppnå hållbarhet;
  • … tillräckliga för att uppnå hållbarhet;
  • … generella nog för att kunna strukturera alla samhällets aktiviteter som är relevanta för hållbarhet;
  • … konkreta nog för att kunna styra åtgärder och fungera som riktlinjer för problemanalys och lösningar.
  • … icke-överlappande eller ömsesidigt uteslutande för att möjliggöra förståelse och strukturerad analys av frågorna.

Det strukturella hinder som beskrivs i de ”människorelaterade” systemvillkoren kan leda till en underminering av förtroende/tillit och motståndskraft i samhället och försvagar därmed hela det sociala systemet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur FSSD-metoden kan användas i ditt hållbarhetsarbete.