FSSD + Cirkulär Business Model Canvas

De åtta miljömässiga och sociala hållbarhetsvillkoren i FSSD-metodens ramverk för strategisk hållbar utveckling utgör randvillkor för hållbarhet.

Genom att kombinera FSSD-metodens randvillkor med Cirkulär Business Model Canvas skapas ett verktyg som kan användas för att utveckla eller dokumentera ett företags affärsmodell, samtidigt som påverkan på hållbarhetsvillkoren studeras.

Canvasen är ett visuellt diagram med element som beskriver ett företags eller en produkts värdeerbjudande, infrastruktur, kunder och ekonomi. Det hjälper företag att anpassa sin verksamhet genom att illustrera olika avvägningar.

Styrkan med Cirkulär Business Model Canvas är att den i varje ruta ger ett antal specifika exempel som användaren kan anamma för att skapa en cirkulär affärsmodell. Verktyget är fullt av detaljer som leder användaren i cirkulär riktning.

För existerande företag kan modellen med fördel användas i ett ”före/efter” scenario för att studera den nuvarande affärsmodellens påverkan och för att studera möjligheterna i samband med övergången till en hållbar utveckling.

thefuture, FSSD+Circular Business Model Canvas 2.0, thefuture (A4)

Vad är Business Model Canvas?

Den ursprungliga Business Model Canvas är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling som gör det möjligt att beskriva, utmana, innovera och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt.

Nio rutor med rubriker som ”Värdeerbjudande”, ”Kundsegment” och ”Nyckelaktiviteter” fylls i och målar upp en helhetsbild av logiken bakom hur ett företag fungerar.

Verktyget, som används världen över, har utvecklats av schweizaren Alex Osterwalder och publicerades i boken Business Model Generation (2010). I Sverige är verktyget etablerat och många företagsstödjande verksamheter som Almi, inkubatorer och science parks använder det.

Business Model Canvas visualiserar verksamhetens affärsmodell på ett sätt som underlättar intern förankring och kontinuerlig utveckling.

Tillägget ”cirkulär”

Cirkulär Business Model Canvas är en variant av det ursprungliga verktyget där rutorna innehåller exempel som styr användaren i riktning mot att utveckla affärsmodeller som ansluter till cirkulär ekonomi.
Som ett tillägg finns även rutan ”påverkan”

En cirkulär affärsmodell skapar högre resurseffektivitet, med möjligheter till bättre lönsamhet och nytta för miljön som resultat.

Att tänka cirkulärt bidrar till att:

 • synliggöra potentiella vinster för företaget med en cirkulär affärsmodell
 • skapa möjligheter till ökade intäkter, besparingar och investeringar i hållbar utveckling
 • investeringar i långsiktig utveckling sker.

 

Påverkan

I nederkanten av FSSD + Cirkulär Business Model Canvas finns i rutan ”Påverkan”, ett tillägg som är designat för att analysera en affärsmodells positiva eller negativa påverkan på planet och samhälle, samt dess konsekvenser för varumärke och kundrelationer.

Genom att tillämpa FSSD-metodens åtta miljömässiga och sociala hållbarhetsvillkor får man tydliga gränsvärden för hur ett framtida hållbart samhälle kan fungera.

 

thefuture, FSSD+Circular Business Model Canvas 2.0, thefuture (A4)

Cirkulär Business Model Canvas

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas

Verktygets beståndsdelar

1. Värdeerbjudande

Vilket värde skapar vi för våra kunder?

Vilka behov kan vi uppfylla?

Exempel på hur värden kan skapas i en cirkulär affärsmodell:

• Produkt som tjänst/funktion
• Virtualiserad produkt
• Delandeplattform
• Återdistribuerad produkt
• Återtillverkad produkt
• Produkt av cirkulär råvara/återtaget material
• Tjänst för reparation/uppgradering
• Produkt från regenerativt jordbruk

1. Kundsegment

För vem skapar vi värde?
Vilka är våra kunder?

Exempel på kundsegment i en cirkulär affärsmodell:

• Köpare/användare av cirkulär produkt ellertjänst/funktion
• Köpare av restflöden eller återtaget material

2. Kundrelationer

Vilken typ av relationer ska vi etablera med våra kunder?

Exempel på relationer i en cirkulär affärsmodell:

• Förlängd bortom köptillfället
• Digitala plattformar
• Återkoppling på hur produkter/tjänster används
• Samskapande

2. Kanaler

Genom vilka kanaler vill våra kunder bli nådda? Hur vill vi nå dem?

Återtagande

• Take-back-system (företag, branch)
• Incitament (pant, rabatt)

3. Intäktsströmmar

Vad är våra kunder villiga att betala för?
Hur och när sker betalningarna?

Exempel på intäkter i en cirkulär affärsmodell:

• Avtal för produkt som tjänst/funktion vilket kan bestå i hyra/leasing, abonnemang, betalning per användningstillfälle
• Försäljning av cirkulär produkt
• Försäljning av tjänst för reparation/uppgradering
• Intäkter från restflöden i en symbios

4. Nyckelaktiviteter

Vilka nyckelaktiviteter krävs för att leverera vårt värdeerbjudande?

Exempel på aktiviteter i en cirkulär affärsmodell:

• Tillhandahålla produkt som tjänst/funktion
• Utveckla delandeplattform
• Återdistribuera produkter
•Tillverka/distribuera cirkulära produkter
• Regenerera naturliga system

Strategisk utveckling

• Produktdesign och materialutveckling
• Stimulera cirkulärt beteende hos kunder, partners, internt i företaget

4. Nyckelresurser

Vilka nyckelresurser krävs för att leverera vårt värdeerbjudande?

Exempel på resurser i en cirkulär affärsmodell:

• Cirkulära material/komponenter
• Digitala plattformar för produkt som tjänst, delande
• Mark för regenerativt brukande
• Lokala miljöer (natur, kultur)
• Varumärkesbärare
• Tid (cirkulärt värdeskapande sker ofta över lång tid)
• Kunder som levererar tillbaka produkter

Outnyttjade resurser

• Restflöden/biprodukter
• Fysiska tillgångar med låg nyttjandegrad

4. Nyckelpartner

Vilka behöver vi hjälp av för att leverera vårt värdeerbjudande?

Exempel på partners i en cirkulär affärsmodell:

• Partners som bidrar till långsiktighet och tilliti värdekedjan
• Leverantörer av cirkulära material, produkter och tjänster som möjliggör den cirkulära affärsmodellen
• Återtillverkare
• Bank /finansiärer med förståelse för cirkulärtvärdeskapande

Symbios

• Partners för symbiossamverkan kring råvaror, kunskap och kapital

5. Kostnadsstruktur

Hur är våra kostnader fördelade?
Vilka aktiviteter och resurser är dyrast?

Exempel på kostnader i en cirkulär affärsmodell:

• Cirkulär råvara
• Återvinning/återtillverkning av material/produkter
• Initiala investeringar för att bygga upp produktflotta vid leasing/uthyrning
• Långsiktiga investeringar för att regenerera naturliga system/lokala miljöer
• Långsiktiga investeringar för strategisk utveckling

Besparingar

• Kostnader som kan minska/försvinna genom cirkulär utveckling eller symbios.

6. Påverkan

Vilken påverkan har affärsmodellen på planet och samhälle?

FSSD

Genom att utvärdera affärsmodellen i förhållande till FSSD-metodens hållbarhetsvillkor, som beskriver gränsvärden för hur ett framtida samhälle kan fungera, kan olika scenarier utvärderas.

FSSD-metodens hållbarhetsvillkor

Ramverkets hållbarhetsvillkor har genomgått noggrann prövning och har använts i en lång rad tillämpningar med företag och organisationer i olika branscher. Kraven som ställts på villkoren är att de skall vara:

 • baserade på en vetenskapligt överenskommen världssyn;
 • nödvändiga för att uppnå hållbarhet;
 • tillräckliga för att uppnå hållbarhet;
 • generella nog för att kunna strukturera alla samhällets aktiviteter som är relevanta för hållbarhet;
 • konkreta nog för att kunna styra åtgärder och fungera som riktlinjer för problemanalys och lösningar.
 • icke-överlappande eller ömsesidigt uteslutande för att möjliggöra förståelse och strukturerad analys av frågorna.

De strukturella hinder som beskrivs i de sociala hållbarhetsvillkoren kan leda till en underminering av förtroende/tillit och motståndskraft i samhället och försvagar därmed hela det sociala systemet.

thefuture, FSSD-Metoden, Illustration-2, 2023

Cirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett ”systemtänk” som försöker efterlikna naturens kretslopp. 

Materialflöden är cirkulära så att produkter går att använda och konsumeras med minimalt råvaruuttag och undvikande av genererat avfall. En cirkulär ekonomi säkerställer materialtillgången och har mycket lägre belastning på jordens ekosystem jämfört med den linjära ekonomiska modellen. Principerna för en cirkulär ekonomi har på kort tid blivit en drivkraft för innovation av nya lösningar och modeller.

I takt med att den cirkulära ekonomin vinner mark utvecklas också olika metoder, verktyg, hjälpmedel etc. Ellen MacArthur foundation och Cradle to Cradle är två ledande organisationer som driver olika initativ för att sprida och snabba på förändring. 

Men, se upp – allt som kallas för cirkulär ekonomi, är inte det. Det finns företag som använder en inkrementell tolkning av begreppet för att avleda konversationen från fundamentalt ohållbara affärsmodeller.

Läs mer om Cirkulär Ekonomi 

Designa bort avfall och gifter

Håll produkter och material i omlopp

Regenerera naturliga system

thefuture, Cirkulär Ekonomi

Att arbeta med verktyget

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas är designad som ett verktyg som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Verktyget är förankrat hos etablerade och nya företagare, affärsrådgivare, coacher och studenter. Styrkan med Cirkulär Business Model Canvas är att den i varje ruta ger ett antal specifika exempel som användaren kan anamma för att skapa en cirkulär affärsmodell. Verktyget är fullt av detaljer som leder användaren i cirkulär riktning.

Cirkulär Business Model Canvas går att använda när man omformar ett etablerat företags befintliga affärsmodell och för att ständigt fortsätta att utveckla verksamheten. Det går också att arbeta med den cirkulära affärsmodellen i ett startskede där grunderna i affärsidén finns.

Läs mer i handledningen från Trygghetsrådet som finns att ladda ner i pdf-format, nedan.

thefuture, FSSD+Circular Business Model Canvas 2.0, Ordningsföljd, thefuture (A4)

Ordningsföljd…

Vanligtvis börjar man med att fylla i rutan ”Värdeerbjudande” eller rutan
”Kundsegment”. När det är gjort är det möjligt att få ner hur ”Intäkts-
strömmarna” ser ut i den aktuella affärsmodellen. Därefter fylls rutorna
uppe till vänster i, vilket gör det möjligt att få ner ”Kostnadsstrukturen”.

I ”Påverkan” beskriver man hur affärsmodellen påverkar de ekologiska och sociala hållbarhetsvillkoren. Den här rutan används för att kontinuerligt utveckla övriga rutor. Prova att ändra i någon av de andra rutorna, analysera sedan hur affärsmodellens totala påverkan förändras o.s.v.

Rutan kan också användas för att bedöma olika idéer till nya affärsmodeller som man väljer mellan. Ju mer positiv nettopåverkan desto högre ranking av idén.

Nerladdning

Här kan du ladda ner de olika varianterna av Cirkulär Business Model Canvas tillsammans med en handledning som förklarar hur du använder verktyget (-en).
(FSSD + Cirkulär Business Model Canvas finns även i en högupplöst version, format ”A1” – Kontakta thefuture.)

thefuture®

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas
– Mall

thefuture, FSSD+Circular Business Model Canvas 2.0, thefuture (A4)

Tillväxtverket

Cirkulär Business Model Canvas
– Handledning

Innehåll

 • Ta steget till cirkulär affärsutveckling
 • Ett verktyg för cirkulär affärsutveckling
 • Cirkulär Business Model Canvas
 • Cirkulär canvas visar mycket – men inte allt
 • En cirkulär ordlista
 • Att använda verktyget
 • Tips till dig som är nybörjare
 • Tips till dig som är rutinerad användare
 • Det här är en kreativ process
 • Nuläge och framtid
 • Så är handledningen uppbyggd

Tillväxtverket

Cirkulär Business Model Canvas
– Mall

Tillväxtverket
På tillväxtverkets hemsida kan du bl.a. läsa mer om arbetet som ligger bakom uppdateringen till Cirkulär Business Model Canvas.

www.tillvaxtverket.se

FSSD-metoden 

FSSD är ett ramverk för strategisk hållbar utveckling som skapats och förfinats sedan 1990-talet av en internationell grupp av forskare, ledda av Karl-Henrik Robért. Ramverket är generellt och systembaserat uppbyggt för att kunna styra framsteg till en hållbar framtid.

Metoden är en av de mest beprövade som finns när det gäller hållbarhet. Den är dessutom enkel att förstå samtidigt som den ger konkreta hjälpmedel och förhållningssätt.

Kärnan i ramverket är en uppsättning av åtta miljömässiga och sociala hållbarhetsvillkor som tillsammans tydligt beskriver gränsvärden för hur ett framtida hållbart samhälle kan fungera, samt en iterativ process (ABCD) som används för att skapa hållbar utveckling.

Cirkulär Business Model Canvas

Cirkulär Business Model Canvas är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket under hösten 2019 och våren 2020 av bland andra Tobias Jansson (CircularEconomy.se), Karolina Nätterlund (SMICE/Region Jämtland Härjedalen) och Sara Klockervold (Fjällhubben).

Cirkulär Business Model Canvas och handledningsmaterialet har diskuterats med personer på Almi, Drivhuset, affärsnätverket CirEko och liknande verksamheter.

Canvasen är fri att utveckla
Den ursprungliga Business Model Canvas är utvecklad av Alex Osterwalder/ Strategyzer och är fri att använda, sprida och modifiera enligt en Creative Commons licens, vilket också gäller Cirkulär Business Model Canvas.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This