IPCC, Assessment Report AR6

 IPCC är för närvarande inne i sin sjätte utvärderingscykel, under vilken man kommer att ta fram utvärderingsrapporter från sina tre arbetsgrupper, tre särskilda rapporter, en förfining av metodrapporten och syntesrapporten.

 

thefuture, IPCC, Assessment Report 6

Unless there are immediate, rapid, and large-scale reductions in greenhouse gas emissions, limiting warming to +1.5°C will be beyond reach!

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Augusti 2021

”De naturvetenskapliga grunderna”

Arbetsgrupp 1:s (WG1) bidrag till IPCCs sjätte utvärderingsrapport omfattar den mest uppdaterade fysiska förståelsen av klimatsystemet och klimatförändringarna, sammanför de senaste framstegen inom klimatvetenskap och kombinerar flera bevislinjer från paleoklimat, observationer, processförståelse och globala och regionala klimatsimuleringar

AR6 arbetsgrupp 1 i siffror:

 • 234 författare från 66 länder
 • 31 – samordnande författare
 • 167 – huvudförfattare
 • 36 – granskningsredaktörer

plus

 • 517 – bidragande författare och över 14 000 citerade referenser/rapporter
 • Totalt 78 007 expert- och regeringskommentarer (Första utkastet 23 462; Andra utkastet 51 387; Slutligt utkast till regeringar: 3 158)

 

Huvudrubriker:

Z

Klimatets nuvarande tillstånd

 • Det är otvetydigt att mänskligt inflytande har värmt atmosfären, havet och land. Utbredda och snabba förändringar i atmosfären, havet, kryosfären och biosfären har inträffat.
 • Omfattningen av de senaste förändringarna i klimatsystemet som helhet och det nuvarande tillståndet för många aspekter av klimatsystemet är utan motstycke under de senaste hundratals, till tusentals åren.
 • Mänskligt inducerade klimatförändringar påverkar redan många väder- och klimatextremer i alla regioner över hela världen. Bevis på observerade förändringar i ytterligheter som värmeböljor, kraftig nederbörd, torka och tropiska cykloner, och i synnerhet deras koppling till mänskligt inflytande, har förstärkts sedan den femte utvärderingsrapporten (AR5).
 • Förbättrad kunskap om klimatprocesser, paleoklimatbevis och klimatsystemets reaktion på ökande strålningsdrivning ger en bästa uppskattning av jämviktsklimatkänsligheten på 3 °C, med ett smalare intervall jämfört med AR5.
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Figures_SPM1
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Figures_SPM2
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Figures_SPM3
Z

Möjliga klimatframtider

 • Den globala yttemperaturen kommer att fortsätta att öka fram till åtminstone mitten av seklet under alla studerade utsläppsscenarier. Den globala uppvärmningen på 1,5 °C och 2 °C kommer att överskridas under 2000-talet om inte kraftfullaminskningar av koldioxid (CO2) och andra utsläpp av växthusgaser sker under de kommande decennierna.
 • Många förändringar i klimatsystemet blir större i direkt relation till ökad global uppvärmning. De inkluderar ökningar i frekvens och intensitet av heta extremer, marina värmeböljor och kraftig nederbörd, jordbruks- och ekologiska torka i vissa regioner, andel intensiva tropiska cykloner, samt minskningar av arktisk havsis, snötäcke och permafrost.
 • Fortsatt global uppvärmning beräknas ytterligare intensifiera den globala vattencykeln, inklusive dess variation, globala monsunens nederbörd och svårighetsgraden av våta och torra händelser.
 • Under scenarier med ökande koldioxidutsläpp beräknas kolsänkor i havet och land vara mindre effektiva för att bromsa ackumuleringen av koldioxid i atmosfären.
 • Många förändringar på grund av gjorda och framtida utsläpp av växthusgaser är irreversibla i århundraden till årtusenden, särskilt förändringar i havet, glaciärisarna och den globala havsnivån.
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Figures_SPM4
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Figures_SPM7
Z

Klimatinformation för riskbedömning och regional anpassning

 • Naturliga drivkrafter och intern variation kommer att modulera förändringar som orsakas av människor, särskilt i regional skala och på kort sikt, med liten effekt på den hundraåriga globala uppvärmningen. Dessa moduleringar är viktiga att tänka på vid planeringen för möjliga förändringar.
 • Med ytterligare global uppvärmning beräknas varje region att alltmer uppleva samtidiga och flera förändringar i klimatpåverkan. Förändringar i flera klimatpåverkande drivkrafter blir mer utbredda vid +2 °C jämfört med +1,5 °C global uppvärmning och ännu mer utbredd och/eller uttalad för högre uppvärmningsnivåer.
 • Resultat/effekter med låg sannolikhet, såsom inlandsisens kollaps, abrupta havscirkulationsförändringar, vissa sammansatta extrema händelser och uppvärmning som är betydligt större än det uppskattade mycket sannolika intervallet för framtida uppvärmning kan inte uteslutas och är en del av riskbedömningen.
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Figures_SPM9
Z

Begränsa framtida klimatförändringar

 • Ur ett fysikvetenskapligt perspektiv kräver begränsning av den mänskligt framkallade globala uppvärmningen till en specifik nivå, begränsning av de kumulativa koldioxidutsläppen så att åtminstone netto noll koldioxid-utsläpp uppnås, tillsammans med kraftiga minskningar av andra utsläpp av växthusgaser. Kraftfulla, snabba och permanenta minskningar av metan-utsläpp (CH4) skulle också begränsa den uppvärmningseffekt som orsakas av minskande aerosolföroreningar och skulle dessutom förbättra luftkvaliteten.
 • Scenarier med låga eller mycket låga utsläpp av växthusgaser (SSP1-1.9 och SSP1- 2.6) leder snabbt (inom få år) till märkbara effekter på växthusgas- och aerosolkoncentrationer och luftkvalitet i förhållande till höga och mycket höga växthusgasutsläppsscenarier (SSP3- 7,0 eller SSP5-8,5). Under dessa kontrasterande scenarier skulle märkbara skillnader i trender för global yttemperatur börja dyka upp från naturlig variation inom cirka 20 år och under längre tidsperioder för många andra klimatpåverkande drivkrafter.
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Figures_SPM
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Table_SPM2

Länkar

Hemsida
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Homepage
Summary för Policymakers
thefuture, IPCC_AR6_WGI-SPM
Technical Summary
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Technical_Summary
Full Report
thefuture, IPCC_AR6_WGI_Full_Report

Artikel från Carbon Brief
”Tolkningar, betydelse, FAQ”

thefuture, IPCC_AR6_WGI_Homepage

AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability

Februari 2022

”Effekter, anpassning och sårbarhet”

Arbetsgrupp 2:s (WG2) bidrag till IPCCs sjätte utvärderingsrapport handlar om effekter, anpassning och sårbarhet.

Preliminärt innehåll:

Kapitel 1: Utgångspunkt och nyckelbegrepp

  AVSNITT 1: Risker, anpassning och hållbarhet för system som påverkas av klimatförändringar

  Kapitel 2: Ekosystem i mark och sötvatten och deras tjänster
   Kapitel 3: Havs- och kustekosystem och deras tjänster
    Kapitel 4: Vatten
     Kapitel 5: Mat, fiber och andra ekosystemprodukter
      Kapitel 6: Städer, bosättningar och nyckelinfrastruktur
       Kapitel 7: Hälsa, välbefinnande och samhällets förändrade struktur

        Kapitel 8: Fattigdom, försörjning och hållbar utveckling 

         AVSNITT 2: Regioner

         Gemensamma inslag i alla regionala kapitel (vägledningar)
         Kapitel 9: Afrika
          Kapitel 10: Asien
          Kapitel 11:Australasien
          Kapitel 12: Central- och Sydamerika
          Kapitel 13: Europa
          Kapitel 14: Nordamerika
          Kapitel 15: Övärlden

          KORS-REFERENSER (med material för TS/SPM efter behov)

          • Hotspots för biologisk mångfald (land, kuster och hav)
          • Städer och bosättningar vid havet
          • Öknar, halvtorra områden och ökenspridning
          • Medelhavsområdet
          • Berg
          • Polregioner
          • Tropiska skogar

          AVSNITT 3: Hållbara utvecklingsvägar: integrering av anpassning och begränsning

          Kapitel 16: Viktiga risker inom sektorer och regioner
           Kapitel 17: Beslutsfattande för riskhantering
            Kapitel 18: Klimatbeständiga utvecklingsvägar*

            *anslutning till WG III

            BILAGA I: Regional Atlas
            BILAGA II: Ordlista
            BILAGA III: Förteckning över akronymer
            BILAGA IV: Lista över bidragsgivare
            BILAGA V: Lista över granskare

            INDEX

            AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change

            Mars 2022

            ”Begränsning av klimatförändringar”

            Arbetsgrupp 3:s (WG2) bidrag till IPCCs sjätte utvärderingsrapport handlar om begränsning av klimatförändringarna.

            Preliminärt innehåll:

            Kapitel 1: Utgångspunkt och nyckelbegrepp
             Kapitel 2: Utsläppstrender och drivkrafter
              Kapitel 3: Begränsningsvägar som är kompatibla med långsiktiga mål
               Kapitel 4: Begränsnings- och utvecklingsvägar på kort- till medellång sikt
                Kapitel 5:  Efterfrågan, tjänster och sociala aspekter av begränsning

                Gemensamma punkter i sektorkapitel 6-11

                • Gränser, omfattning och förändrat sammanhang
                • Viktiga resultat från AR5 och specialrapporterna
                • Trender i utsläpp och deras viktigaste drivkrafter
                • Globala och regionala kostnader och potentialer
                • Regionala särdrag
                • Klimatförändringens effekter på utsläpp och mildrande alternativ
                • Kopplingar till anpassning, inklusive risker, förmåner med anpassning och andra fördelar, synergier, avvägningar och spill-over effekter etc.
                • Länkar till hållbar utveckling, inklusive risker, fördelar, synergier, avvägningar och överströmningseffekter etc.
                • Infrastruktur och inlåsningseffekter etc.
                • Sektorspecifika hinder, policyer, finansiering och möjliggörande villkor
                • Kunskapsluckor
                • Fallstudier – efter behov
                Kapitel 6: Energisystem
                 Kapitel 7: Jordbruk, skogsbruk och andra markanvändningar (AFOLU)
                  Kapitel 8: Städer och andra bosättningar
                   Kapitel 9: Byggnader
                    Kapitel 10: Transporter
                     Kapitel 11: Industrin
                      Kapitel 12: Tvärsektoriella perspektiv
                       Kapitel 13: Nationell och subnationell politik och institutioner
                        Kapitel 14: Internationellt samarbete
                         Kapitel 15: Investeringar och finans
                          Kapitel 16: Innovation, teknikutveckling och tekniköverföring
                           Kapitel 17: Påskynda övergången inom ramen för hållbar utveckling
                            BILAGA A: Ordlista BILAGA B: Definitioner, enheter och konventioner BILAGA C: Scenarier och modelleringsmetoder BILAGA D: Lista över bidragsgivare BILAGA E: Lista över granskare INDEX

                            AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022

                            September 2022

                            Enligt IPCCs ”procedurer” skall syntesrapporten (SYR) ”syntetisera och integrera material som finns i utvärderingsrapporterna och specialrapporterna” och ”bör skrivas i en icke-teknisk stil som är lämplig för beslutsfattare och ta upp ett brett spektrum av policy-relevanta men policy-neutrala frågor godkända av panelen”. Den består av två delar, en sammanfattning för policymakers (SPM) på 5 till 10 sidor och en längre rapport på 30 till 50 sidor.

                            AR6 SYR är baserad på innehållet i de tre arbetsgruppernas (WG) utvärderingsrapporter: WGI – De naturvetenskapliga grunderna, WGII ​​- Effekter, anpassning och sårbarhet, WGIII – Begränsning av klimatförändringar och de tre särskilda rapporterna: Global Warming of 1.5 ° C , Klimatförändringar och land, havet och kryosfären i ett förändrat klimat.

                            AR6 SYR kommer att slutföras i september 2022.