TCFD

Taskforce on Climate-related Financial Disclosures

”G20:s Arbetsgrupp för redovisning av klimatrelaterade finansiella risker”

FSB (Financial Stability Board) grundades i april 2009 som efterträdare till Financial Stability Forum (FSF). Vid toppmötet i Pittsburgh godkände stats- och regeringscheferna för G20-gruppen FSB: s ursprungliga stadga av den 25 september 2009, som fastställde FSB: s mål och mandat och organisationsstruktur. FSB har antagit en nyckelroll för att främja och reformera internationell finansiell reglering.

I december 2015 tillsatte FSB en arbetsgrupp (TCFD) med fokus på hur företag på ett tydligt och transparent sätt kan redovisa sina klimatrelaterade, finansiella risker. TCFD: s 32 medlemmar valdes av FSB bland alla G20:s medlemmar för att inkludera både användare och de som sammanställer finansiella upplysningar och för att täcka ett brett spektrum av ekonomiska sektorer och finansmarknader.

FSB: s arbetsgrupp för klimatrelaterade finansiella upplysningar (TCFD) kommer att utveckla frivilliga, konsekventa redovisningssystem/ramverk avseende klimatrelaterade finansiella risker som kan användas av företag för att ge information till investerare, långivare, försäkringsgivare och andra intressenter.

I juni 2017 presenterade TCFD sina rekommendationer om klimatrelaterad information. Det är ett generellt ramverk för alla typer av organisationer, med tillägg för vissa sektorer och för kapitalägare och kapitalförvaltare. Bland svenska organisationer som tillämpar TCFD:s rekommendationer finns bl.a. SSAB och AP-fonderna (2)

En viktig aspekt vad gäller klimatrisker är att det är en icke diversifierbar risk. Det innebär att klimatrisker inte går att helt eliminera. Däremot är det möjligt att minska exponeringen mot klimatrisker genom att olika tillgångsslag, sektorer och geografier är exponerade för olika typer av klimatrisker och över olika tidshorisonter. Identifiering av klimatrelaterade risker och möjligheter är därför centralt i TCFD:s ramverk. 


TCFD delar upp klimatrisker och möjligheter i två grupper: ”omställningsrisker” och ”fysiska risker”.

– Omställningsrisker delas upp i: regulatoriska, teknologiska, marknad och varumärkesrisk.
– Fysiska risker delas upp i akuta och systematiska.

På möjlighetssidan finns: resurseffektivisering, energi, produkter/tjänster, marknader och resiliens (kan tolkas som motståndskraft) 

Rapportering i enlighet med TCFD:s ramverk ger information om:

 1. Hur klimatfrågan behandlas av organisationens styrande organ (styrelse och ledningsgrupp)
 2. Organisationens strategi kring klimatförändringar och omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle
 3. Organisationens klimatrisker och möjligheter.
 4. Vilka mätetal och mål som organisationen använder.

Läs mer i TCFD:s rapporter och korsreferenslista nedan, eller på TCFD:s hemsida

TCFD:s Rapporter

(Länkar)

FLER RAPPORTER

Besök

TCFD Knowledge Hub

Rekommenderad redovisning och korsreferens till andra redovisningsramverk.

Nedan har TCFD-rekommendationerna (Jun 2017) för redovisning avseende klimatrelaterad redovisning kartlagts/korsrefererats mot ett antal andra befintliga system för hållbarhetsredovisning: (Klicka på logos för att läsa mer om de olika systemen på resp. hemsida)

TCFD:s rekommenderade rapportering kan redovisas separat eller anges/finnas integrerad i de ”kapitel” som anges för respektive redovisningssystem. 
Om inget lämpligt ”korresponderande” kapitel finns bör TCFD:s rekommenderade redovisning ändå framgå av hållbarhetsredovisningen.
(En rekommendation är att i ett index eller liknande visa förteckna var de olika uppgifterna som TCFD rekommenderar finns redovisade.)

Styrning

Rekommenderad redovisning

 • Beskriv styrelsens tillsyn över klimatrelaterade risker och möjligheter.

G20/OECD Principles of Corporate Governance:

5.a.4, 5.a.9, 6.a, 6.d.1, 6.d.2, 6.d.3, .6.d.4, 6.d.7, 6.e.2, 6.f

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC1.1a

GRI 102 General Disclosures:

102-18, 102-19, 102-20, 102-26, 102-27, 102-29, 102-31, 102-32

CDSB Climate Change Reporting Framework:

4.16, 4.17

CDSB Framework for Reporting Environmental Information & Natural Capital:

REQ-03

International Integrated Reporting Framework:

3.4, 3.41, 4.8, 4.9

 • Beskriv ledningens roll vad gäller bedömning och hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter.

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC1.1, CC1.1a, CC1.2, CC1.sa, CC2.2, CC2.2a, CC2.2b

GRI 102 General Disclosures:

102-29, 102-31, 102-32

CDSB Climate Change Reporting Framework:

2.8, 2.9, 4.12, 4.13, 4.16, 4.17

CDSB Framework for Reporting Environmental Information & Natural Capital:

REQ-01, REQ-03

Strategi

Rekommenderad redovisning

 • Beskriv klimatrelaterade risker och möjligheter som organisationen har identifierat på kort-, medel- och lång sikt.

G20/OECD Principles of Corporate Governance:

5.a.7, 5.a.8

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC2.1b, CC2.1c, CC5.1, CC6.1

GRI 102 General Disclosures:

102-15

CDSB Climate Change Reporting Framework:

4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14

CDSB Framework for Reporting Environmental Information & Natural Capital:

REQ-02, REQ-06

International Integrated Reporting Framework:

3.5, 3.17, 4.6, 4.7, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26

 • Beskriv påverkan av klimatrelaterade risker och möjligheter för organisationens verksamhet, strategi och finansiell planering.

G20/OECD Principles of Corporate Governance:

5.a.2, 5.a.7, 5.a.8

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC2.2, CC2.2a, CC2.2b, CC3.2, CC3.3, CC5.1, CC6.1

GRI 201 Economic Performance:

201-2

CDSB Climate Change Reporting Framework:

2.8, 2.9, 2.10, 4.6,4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13

CDSB Framework for Reporting Environmental Information & Natural Capital:

REQ-01, REQ-02, REQ-06

International Integrated Reporting Framework:

3.3, 3.5, 3.39, 4.12, 4.23, 4.28, 4.29, 4.34, 4.35, 4.37

 • Beskriv målen som organisationen använder för att utvärdera och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter.

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC2.2a

CDSB Climate Change Reporting Framework:

4.7

Riskhantering

Rekommenderad redovisning

 • Beskriv organisationens process för att identifiera och bedöma klimatrelaterade risker.

G20/OECD Principles of Corporate Governance:

5.a.2, 5.a.7

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC2.1, CC2.1a, CC2.1b, CC2.1c, CC5.1, CC6.1

GRI 201 Economic Performance:

201-2

CDSB Climate Change Reporting Framework:

4.6,4.7, 4.8, 4.9, 4.11

CDSB Framework for Reporting Environmental Information & Natural Capital:

REQ-01, REQ-02, REQ-03

 • Beskriv organisationens processer för att hantera klimatrelaterade risker.

G20/OECD Principles of Corporate Governance:

5.a.2, 5.a.7

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC2.1c, CC5.1c

CDSB Climate Change Reporting Framework:

4.12, 4.13, 4.16, 4.17

CDSB Framework for Reporting Environmental Information & Natural Capital:

REQ-01, REQ-02, REQ-03

International Integrated Reporting Framework:

4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.40, 4.41, 4.42

 • Beskriv hur processer för att identifiera, bedöma och hantera klimatrelaterade risker är integrerade i organisationens övergripande riskhantering.

G20/OECD Principles of Corporate Governance:

5.a.2, 5.a.7, 6.d.1, 6.f

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC2.1

CDSB Climate Change Reporting Framework:

4.6, 4.7

CDSB Framework for Reporting Environmental Information & Natural Capital:

REQ-01, REQ-02, REQ-03, REQ-06

International Integrated Reporting Framework:

2.7, 2.8, 2.9

Mätetal & Mål

Rekommenderad redovisning

 • Redovisa de mätetal som används av organisationen för att bedöma klimatrelaterade risker och möjligheter i linje med dess strategi och process för riskhantering.

G20/OECD Principles of Corporate Governance:

6.d.1, 6.d.7

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC2.1c, CC2.1d, CC2.3, CC12

GRI 102 General Disclosures:

102-30

CDSB Climate Change Reporting Framework:

2.36, 2.37, 2.38, 4.14, 4.15

CDSB Framework for Reporting Environmental Information & Natural Capital:

REQ-01, REQ-04, REQ-05, REQ-06

International Integrated Reporting Framework:

3.52, 3.53, 4.30, 4.31, 4.32, 4.38, 4.53

 • Redovisa växthusgas (GHG) utsläpp avseende, Scope 1, Scope 2 och, om det är lämpligt, Scope 3 och de relaterade riskerna.

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC7, CC7.2, CC8, CC9, CC10, CC12, CC14

GRI 102 General Disclosures:

102-29, 102-30

GRI 201 Economic Performance:

201-2

CDSB Climate Change Reporting Framework:

4.19, 4.19.2, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33

CDSB Framework for Reporting Environmental Information & Natural Capital:

REQ-04, REQ-05

 • Beskriv organisationens mål för att hantera klimatrelaterade risker och möjligheter samt utfall/avkastning gentemot målen.

CDP Climate Change Questionnaire 2017:

CC3.1, CC3.2, CC3.3

CDSB Climate Change Reporting Framework:

4.12, 4.13, 4.14, 4.15

CDSB Framework for Reporting Environmental Information & Natural Capital:

REQ-01

International Integrated Reporting Framework:

4.53, 4.60, 4.61, 4.62

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This