UN: Net-zero Coalition

Sedan Parisavtalet antogs 2015 har världen sett ett ökande antal netto-noll-åtaganden från icke-statliga aktörer, särskilt från den privata och finansiella sektorn, såväl som från lokala myndigheter och regioner.

Tillväxten av utfästelser har åtföljts av en mångfald av kriterier och riktmärken för att fastställa nettonollåtaganden med varierande nivåer av robusthet.

För att utveckla starkare och tydligare standarder för löften om nettonollutsläpp från icke-statliga enheter – inklusive företag, investerare, städer och regioner – och påskynda implementeringen av dem, inrättade FN:s generalsekreterare António Guterres den 31 mars 2022 en högnivå Expertgrupp för icke-statliga enheters åtaganden om nettonollutsläpp.

“We urgently need every business, investor, city, state and region to walk the talk on their net zero promises. We cannot afford slow movers, fake movers or any form of greenwashing.


António Guterres, UN Secretary General

thefuture, Resurs, Climate Action Tracker

”It’s Time to Draw a Red Line Around Greenwashing”

Catherine McKenna Chair, High-level Expert Group on the Net Zero Emissions Commitments of Non-State Entities

 

INTEGRITY MATTERS:
NET ZERO COMMITMENTS BY BUSINESSES, FINANCIAL INSTITUTIONS, CITIES AND REGIONS

REPORT FROM THE UNITED NATIONS’ HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON THE NET ZERO EMISSIONS COMMITMENTS OF NON-STATE ENTITIES

Övergripande rekommendationer:

  • Icke-statliga aktörer kan inte hävda att de är nettonoll medan de fortsätter att bygga eller investera i nya fossila bränslen. Kol, olja och gas står för över 75 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Nettonoll är helt oförenligt med fortsatta investeringar i fossila bränslen. På samma sätt är avskogning och andra miljöförstörande aktiviteter diskvalificerande.
  • Icke-statliga aktörer kan inte köpa billiga krediter som ofta saknar integritet istället för att omedelbart minska sina egna utsläpp över hela värdekedjan. När riktlinjer växer fram för en frivillig kreditmarknad med hög integritet, kan krediter användas utöver ansträngningar för att uppnå 1,5°C anpassade delmål för att öka finansiella flöden till underinvesterade områden, inklusive för att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen i utvecklingsländer.
  • Icke-statliga aktörer kan inte fokusera på att minska intensiteten i sina utsläpp snarare än på sina absoluta utsläpp eller att bara ta itu med en del av sina utsläpp snarare än på hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3.)
  • Icke-statliga aktörer kan inte lobba för att undergräva regeringens ambitiösa klimatpolitik varken direkt eller genom branschorganisationer eller andra organ. Istället måste de anpassa sitt förespråkande, såväl som sin styrning och affärsstrategier med sina klimatåtaganden. Detta inkluderar att anpassa kapitalutgifterna till nettonollmålen och att på ett meningsfullt sätt koppla ledningskompensation till klimatåtgärder och visat resultat.
  • För att effektivt ta itu med greenwashing och säkerställa lika villkor måste icke-statliga aktörer gå från frivilliga initiativ till reglerade krav på nettonoll. Verifiering och verkställighet i det frivilliga utrymmet är utmanande. Många stora icke-statliga aktörer – särskilt privatägda företag och statligt ägda företag – har ännu inte gjort nettonollåtaganden vilket väcker konkurrensproblem. Den här bilden förändras snabbt, men det kräver fortfarande beslut från regeringar och tillsynsmyndigheter för att utjämna det globala spelplanen. Det är därför vi efterlyser reglering som börjar med stora företagsutsläppare, inklusive försäkran om deras nettonolllöften och obligatorisk årlig framstegsrapportering.

1. Att tillkännage ett Netto-noll löfte

Tillkännagivande av ett nettonolllöfte bör göras offentligt av ledningen för den icke-statliga aktören och representera en rättvis del av den globala insatsen för att minska klimatet. Löftet bör innehålla delmål (inklusive mål för 2025, 2030 och 2035) och planer för att nå nettonoll i linje med av IPCC eller IEA modellerade vägar för nettonollutsläpp av växthusgaser som begränsar uppvärmningen till 1,5°C med ingen eller begränsad ”överskjutning”, och i linje med en minskning av de globala utsläppen med minst 50 % till 2030 och nettonoll till 2050 eller tidigare. Nettonoll måste bibehållas därefter.

2. Att sätta Netto-noll mål

Icke-statliga aktörer måste ha absoluta utsläppsminskningsmål på kort, medellång och lång sikt och, där så är lämpligt, relativa utsläppsminskningsmål över hela sin värdekedja som åtminstone överensstämmer med IPCC:s senaste modellerade vägar för nettonollutsläpp av växthusgaser som begränsar uppvärmningen till 1,5°C med ingen eller begränsad ”överskjutning”, och där de globala utsläppen minskar med minst 50 % under 2020 års nivåer till 2030 och når nettonoll 2050 eller tidigare.

3. Klimatkompensation

Även om frivilliga köp av koldioxidkrediter av icke-statliga aktörer kan spela en (liten) roll för att stödja utsläppsminskningar och leverans av de bredare Globala Hållbarhetsmålen (SDG), saknas fortfarande tillförlitliga system för att definiera och säkerställa standarder för integritet, additionalitet och permanens hos själva krediterna.

(De system som idag florerar har stora brister och saknar vetenskaplig legitimitet.)

Icke-statliga aktörer måste prioritera brådskande och djupgående minskningar av utsläpp i hela sin värdekedja. Koldioxidkrediter med hög integritet på frivilliga marknader kan bara användas för att minska utsläpp utanför den egna värdekedjan, och kan inte räknas in i en icke-statlig aktörs utsläppsminskningar som krävs av dess strategi/vägval för att nå netto-noll.

FN:s Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) arbetar för att definiera en transparent standard med hög integritet för att mäta och tilldela de växthusgasekvivalenter som kan göras anspråk på, vid ”kompensation” och kommer särskilt att ta upp additionalitet och permanens. 

Läs mer om fusket med ”klimatkrediter” och tveksamma klimat-kompensationer här:

thefuture, Hållbarhetskommunikation
thefuture, Manipulativ Matte
thefuture, Carbon Bucket
thefuture, blogg, Klimatkompensation-BLUFF

4. Skapa en övergångsplan

Icke-statliga aktörer måste offentligt redovisa omfattande och genomförbara övergångsplaner för netto-noll som anger de åtgärder som kommer att vidtas för att uppfylla alla mål, samt anpassa styrning och incitamentstrukturer, kapitalutgifter, forskning och utveckling, kompetens och utveckling av mänskliga resurser och offentliga opinionsbildning, samtidigt som de stöder en rättvis övergång. Övergångsplaner bör uppdateras vart femte år och framsteg bör rapporteras årligen.

5. Fasa ut fossila bränslen och skala upp förnyelsebar energi

Alla nettonolllöften bör innehålla specifika mål som syftar till att stoppa användningen av och/eller stödet för fossila bränslen i linje med av IPCC och IEA modellerade vägar för nettonollutsläpp av växthusgaser som begränsar uppvärmningen till 1,5°C med ingen eller begränsad överskridning. Globala utsläpp bör minska med minst 50 % till 2030 och nå nettonoll till 2050.

Övergången från fossila bränslen måste genomföras rättvist för berörda samhällen, arbetare och alla konsumenter för att säkerställa tillgång till energi och undvika överföring av fossila bränsletillgångar till nya ägare.

Omställningen bort från fossila bränslen måste motsvaras av en fullt finansierad omställning till förnybar energi.

6. Att anpassa lobbyverksamhet och påverkansarbete

Icke-statliga aktörer måste anpassa sina ansträngningar inom extern politik och engagemang, inklusive medlemskap i branschorganisationer, till målet att minska de globala utsläppen med minst 50 % till 2030 och nå nettonoll till 2050. Detta innebär lobbying för positiva klimatåtgärder och inte lobbying emot det.

7. Människor och natur i den rättvisa övergången

Som en del av deras nettonollplaner, måste företag, städer och regioner med utsläpp från markanvändning uppnå och upprätthålla verksamhet och försörjningskedjor som undviker omvandling av kvarvarande naturliga ekosystem – eliminera avskogning och förlust av torvmark senast 2025, och omvandlingen av andra kvarvarande naturliga ekosystem till 2030.

Finansiella institutioner bör ha en policy för att unvika investeringar eller finansiering av företag kopplade till avskogning och bör eliminera jordbruksråvarudriven avskogning från sina investerings- och kreditportföljer senast 2025, som en del av deras nettonollplaner.

8. Ökad transparens och ökat ansvar

Icke-statliga aktörer måste årligen redovisa sina växthusgasdata, nettonollmål och planerna för och framsteg mot att uppfylla dessa mål, samt annan relevant information gentemot sin baslinje tillsammans med jämförbara data för att möjliggöra effektiv uppföljning av framstegen nettonollmålet.

Icke-statliga aktörer måste rapportera i ett standardiserat, öppet format och via offentliga plattformar som kan matas in i UNFCCC Global Climate Action Portal för att ta itu med dataluckor, inkonsekvenser och otillgänglighet som bromsar klimatåtgärder.

Icke-statliga aktörer måste få sina rapporterade utsläppsminskningar verifierade av oberoende tredje part. Särskild uppmärksamhet kommer att behövas för att bygga upp tillräcklig kapacitet i utvecklingsländerna för att verifiera utsläppsminskningar.

Upplysningar skall vara korrekta och tillförlitliga. Stora finansiella och icke-finansiella företag bör söka oberoende utvärdering av sin årliga framstegsrapportering och redovisning, inklusive åsikter
om klimatstyrning, samt oberoende utvärdering av mätetal och mål, utvärdering av internkontroller och verifiering av deras rapportering och minskningar av växthusgasutsläpp.

9. Investera i rättvis övergång

För att uppnå netto-noll globalt, samtidigt som man säkerställer en rättvis övergång och hållbar utveckling, måste det finnas ett nytt ”avtal” för utveckling som inkluderar finansiella institutioner och multinationella företag. Som arbetar med regeringar, multilaterala utvecklingsbanker och utvecklingsfinansieringsinstitutioner för att konsekvent ta större risker och sätta upp mål för att kraftigt skala investeringar i omställningen av ren energi i utvecklingsländer.

10. Påskynda vägen till reglering

För att säkerställa stringens, konsekvens och konkurrenskraft bör tillsynsmyndigheter utveckla regleringar och standarder på områden omfattande nettonolllöften, övergångsplaner och offentliggörande. Till att börja med stora företags utsläpp, inklusive privata och statliga företag och finansinstitutioner.

Utmaningen med fragmenterade regelsystem bör angripas genom att lansera en ny arbetsgrupp om netto-noll förordning som sammankallar en gemenskap av internationella tillsynsmyndigheter och experter för att arbeta tillsammans mot nettonoll.

Rapporter

INTEGRITY MATTERS

Net-zero commitments by businesses, financial institutions, cities and regions
thefuture, CAT, Reports, Update November 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This