Hyckleriet fortsätter – skall det vara så svårt att förstå…

av | feb 24, 2021 | Blogg

Forskningsrapporterna kommer allt tätare. Alla visar med stor samstämmighet att vi MINST behöver en tvåsiffrig årlig global minskningstakt om vi skall ha någon chans att klara 1,5-graders målet.

Samtidigt har det väl inte undgått någon att vi har en världsomspännande pandemi och att de omfattande åtgärder som jordens länder har vidtagit har resulterat i en global minskning av koldioxidutsläppen för 2020 på ungefär 6 %.

Pandemin är ju verkligen ett ”fullskale-test” eller kanske skall vi kalla det ett ”stress-test”! Den visar exempel på hur omfattande åtgärder som krävs om vi skall klara att nå målsättningen som alla länder undertecknat i Paris-avtalet.
Det är också ett test som visar att; om vi bara vill, så kan vi göra stora förändringar och snabbt.

Åtgärderna som hittills vidtagits är ju dessutom så uppenbara och tydliga att det inte krävs någon doktorstitel eller forskarutbildning inom klimatområdet för att förstå kopplingen mellan orsak och verkan.

Om koldioxidutsläppen slutar – slutar uppvärmningen av planeten

Ta en titt på rubrikbilden ovan. Jag tror inte att det är så svårt att se var problemet finns.

De senaste forskningsrönen är tydliga. Om de mänskligt förorsakade utsläppen av koldioxid upphör, så kommer den globala uppvärmningen ganska snabbt att bromsa in.

Men då måste utsläppen UPPHÖRA på riktigt. Inte bara trixas bort genom diverse kreativ bokföring och tomma löften.

Det kommer också att behövas negativa emissioner som tar bort det nuvarande överskottet av koldioxid ur den snabba kolcykeln (hinken) för att temperaturen och den globala jämvikten i den snabba kolcykeln skall återgå till en ”säker” nivå.

Det lilla och oerhört långsamma naturliga utflödet som finns från den snabba kolcykeln (hinken), räcker inte till. Vilket medför att den av oss människor tillförda ”extra” koldioxiden annars kommer att belasta den snabba naturliga kolcykeln (i hinken) under tusentals – miljontals år.
 

Effekterna av detta är kända. Forskarna har mängder med data och mätvärden som detaljerat visar hur förhållandena på jorden såg ut när jordens snabba kolcykel senast innehöll samma stora mängd kol som nu.

Det var för ca 3,3 miljoner år sedan under den geologiska tisperioden ”Pliocen”. Den globala medeltemperaturen var då 3-4 °C varmare och havsnivån ca 20-25 meter högre. Då fanns inte vi människor!

Att ta bort kol från den snabba kolcykeln är överhuvudtaget inte samma sak som att fördela om kol inom den snabba kolcykeln. Även om försäljarna av ”klimatkompensation” gärna vill att du skall tro det. Ta en titt på hinken i rubrikbilden, så tror jag att du förstår. Du kan också läsa mer om detta i artikeln: ”5 saker du måste veta om klimatkompensation

Koldioxidhalten i atmosfären

Minskningen av koldioxidutsläppen under 2020 (ca 6%) medförde ingen minskning av koldioxidhalten i atmosfären. Den ökade.

Så länge vi tillför mer koldioxid än vad det långsamma utflödet kan transportera bort, så kommer koldioxidhalten i atmosfären att fortsätta öka.

Den snabba kolcykeln kommer att hitta en ny ”balanspunkt” – oavsett vad vi gör

Detta är inget nytt. Så har vår planet gjort många gånger tidigare. Problemet är att denna nya ”balanspunkt” (Equilibrium) kommer att hamna på en helt annan nivå än vad mänskligheten någonsin upplevt.

Det handlar om en helt annan global temperaturnivå, förändrade vädermönster, förändrade havsströmmar, förändrade havsnivåer, försvunna glaciärer och en rad andra förändrade förutsättningar för, inte bara mänskligheten, utan för allt levande på vår planet.

Flera av dessa förändringar innehåller också ”tröskelnivåer”. Som, om de överskrids, kan ”tippa över” och starta planetens egna återkopplingssystem, som då börjar förstärka effekterna så att de ”skenar” utom kontroll, i en närmast ostoppbar spiral… Se gärna de 5 korta bra och förklarande filmerna om planetens tröskeleffekter: ”Feedback Loops

Alla planetens kretslopp är sammanlänkade på ett sätt som det tagit planeten miljarder år att utveckla och förfina till den optimala kombination som har utgjort grunden för mänsklighetens hela utveckling.

Men mänskligheten påverkar inte bara balansen mellan den långsamma och snabba kolcykeln genom användningen av fossila bränslen. Vi påverkar även den snabba kolcykeln på en mängd andra sätt; Skövling av regnskog och förändrad användning av mark, omfördelning av näringsämnen, överanvändning av gödningsmedel, föroreningar, spridning av giftiga ämnen, genmanipulering, plastavfall, påverkan av biodiversiteten, överfiskning o.s.v.
Listan kan göras hur lång som helst.

Kretsloppen som ingår i den snabba kolcykeln (i hinken) är oerhört komplexa på så många sätt att inte ens forskarna kan visa, mer än översiktlig, hur allting verkligen ”hänger ihop”. De flesta av oss som inte är klimatforskare har knappt ens förmågan att förstå komplexiteten. När man till detta adderar de tidsskalor som dessa kretslopp arbetar med, så blir det ännu mer abstrakt och svårt att förstå.

Men, det klart, säljarna av ”klimatkompensation” vet förstås hur det fungerar. De vet det t.o.m. bättre än alla klimatforskare på planeten. 

Men…

Trots mängder av vetenskapliga fakta finns det människor och företag som uppenbarligen tycker att; ”det där angår inte oss” eller ”vi vet bättre”. Det finns också de som aktivt letar varje kryphål som går att hitta för att kunna fortsätta med sin överkonsumerande livsstil, sitt ”business-as-usual”. En annan kategori är de som gärna ”slår på trumman” och gör stora utfästelser om ”NettoNoll-utsläpp”. Nu eller någon gång i framtiden för att minska kravet på att göra något idag.

Och så finns det de som anstränger sig för att vilseleda alla andra.

Låt oss titta på några exempel.
Vi börjar med de värsta; de som, för ekonomisk vinning vilseleder och lurar andra. Kompensations-säljarna.

Kompensationssäljarna 

Ta en titt på rubrikbilden igen. Vi måste, så snabbt som möjligt, sluta tillföra mer fossilt kol till den snabba kolcykeln.
Det enda sättet att ”kompensera” för fortsatt tillförsel av koldioxid med fossilt ursprung till ”hinken” är att ta bort motsvarande mängd ur ”hinken”. Allt annat är extremt tveksamt eller ren bluff!

Om vi inte ”stänger kranen” för tillförsel av mer koldioxid med fossilt ursprung. Hjälper det ju inte att, ”röra om i hinken”. Den kommer ju att svämma över ändå. D.v.s. den globala medeltemperaturen kommer att öka med +2,0… +3,0 °C eller ännu mer.

Detta är inget nytt, det är vetenskapligt bevisat. Det är precis så som vår planet alltid har justerat koldioxidnivån för att upprätthålla den idealiska balans som mänskligheten hittills har haft förmånen att existera under. Överskottet av kol i den snabba cykeln har med hjälp av naturens oerhört långsamma ”returflöde” förts över till bergrunden (Lithosfären) och lagrats där som fossilt kol. (Olja, Gas, Kol) Det har tagit planeten tusentals – miljontals år att uppnå denna balans.

Trots detta påstår kompensationssäljarna att man genom att t.ex påverka olika beståndsdelar inom den snabba kolcykeln ”i hinken”, t.ex. skogsplantering. Kan köpa sig rättigheten att få tillföra ännu mer koldioxid med fossilt ursprung. Inte nog med det, de påstår också att man t.ex. genom att betala för utökad installation av solceller, stöd till byggnation av vindkraftverk eller genom att öka fattiga människors tillgång till mindre hälsovådliga spisar kan köpa sig ”tillstånd” att tillföra ännu mer koldioxid till ”hinken”.

Detta saknar helt koppling till verkligheten!

thefuture, blogg, Klimatkompensationsmatte

När det i bl.a IPCC-rapporten refereras till ”negativa utsläpp” avses:

A – Naturliga tekniker
Förenklat kan detta beskrivas som att vi måste sluta med vårt nuvarande överutnyttjande av naturen och återställa balansen mellan naturens (biosfärens) avgivning och upptag av koldioxid. Så att inte andra delar av den snabba kolcykeln (Atmosfären & Hydrosfären) överbelastas. Observera att detta är en balans inom den snabba kolcykeln. (hinken) – Den kan på inget sätt öka ”utflödet” av kol/koldioxid ut ur den snabba kolcykeln. (hinken)
Den ger inte heller någon ”rättighet” att tillföra ännu mer koldioxid med fossilt ursprung.

I den redan redan överfulla snabba kolcykeln (hinken) behövs planetens alla naturliga kolsänkor för att försöka balansera och mildra effekterna av det stora överskott av fossil koldioxid som redan tillförts. – Inte för att öka tillförseln med ännu mer!

B – Tekniska lösningar
Här avses olika tekniska processer (DACS, CCS, BECCS etc.) som försöker efterlikna det naturliga ”utflödet” för att på ett permanent sätt flytta kol från den snabba kolcykeln (hinken) till berggrunden, lithosfären.
Dessa tekniker är långt ifrån färdigutvecklade och det finns mycket stora tveksamheter, både tekniskt och ekonomiskt, om de någonsin kommer att kunna byggas upp i den stora skala som erfordras.
Läs mer om BECCS och CCS: ”BECCS och CCS – drömmen om en magisk teknikfix…?

Hycklarna

Ett vanligt tillvägagångssätt för att slippa från ansvar, är att ”överföra” det på någon annan.

När fossilbränslebolagen, med BP i spetsen, i början av 2000-talet började marknadsföra begreppet ”Carbon Footprint” och bl.a. lanserade sin ”Carbon Footprint Calculator”. (2004) Så byggde detta på hur bl.a. Coca-Cola och Pepsi Co hade lyckats flytta över ansvaret för alla de engångsförpackningar man producerar, på konsumenten. Bl.a. med kampanjer som ”People Start Pollution. People can stop it!

Fossilbränslebolagen och många andra företag vill att du som privatperson skall ta personligt ansvar för klimatkrisen. Så att deras ansvar förminskas/försvinner. Precis som dryckesindustrierna ville att människor skulle få dåligt samvete för den ökande förorening som ”deras” plastflaskor och burkar skapade. Eller som när tobaksföretagen ville att rökarna skulle ta ansvaret för att de blev beroende av beroende- och cancerframkallande produkter… 

Om du säger en lögn som är tillräckligt stor och fortsätter att upprepa den kommer människor så småningom att tro på den”  – Joseph Goebbels –

Det är ju sant att varje gång vi fyller på fossilbränsle vid pumpen och kör, så släpper vi oundvikligen ut koldioxid i atmosfären. Det är tekniskt sett ett ”koldioxidavtryck”. Men vi får inget annat val. Strategin är att lägga så mycket skuld på konsumenten som möjligt. Att veta att konsumenten inte har så stor möjlighet att kontrollera situationen. – Det säkerställer i princip att ingenting förändras.

”Norge-syndromet”

Norges årliga territoriella utsläpp av koldioxid var 2017, ca 53 miljoner ton, enligt deras rapporteringsmyndighet.
Under samma år förorsakade oljan och gasen som Norge sålde utomlands koldioxidutsläpp på ca 470 miljoner ton.

För utsläppen som produkterna från Norges statliga oljeindustri förorsakar frånsäger man sig allt ansvar.

…Norge är världsledande på att göra oljan olönsam. Vi har många elektriska bilar och stimulerar elektriska transporter. Vi satsar på förnyelsebar energi. Om vi skulle sluta med oljeproduktion i Norge skulle det bara innebära att du får mer olja från Saudiarabien eller andra platser”, säger Erna Solberg, Norges statsminister.

Istället vill man alltså gärna bli betraktad som ett av världens föregångsländer när det gäller ”grön” teknik.
Kollektivtrafiken drivs nästan helt av förnyelsebar energi. Två tredjedelar av alla nya bilar som säljs är elbilar o.s.v.
Reklambilderna visar på djupa fjordar, storslagen natur, lusekoftor och människor som går på ”tur”.
Norge rankas som nr 6 bland världens 193 länder när det gäller att uppfylla de Globala Målen för hållbar utveckling.
(När det gäller ”spillover”, dvs hur landets åtgärder påverkar andra länders möjligheter att nå de Globala Målen. Rankas man som 156 av 166 rankade länder. Men den siffran nämns ju nästan aldrig)

Det finns ett stort fel. – Väldigt mycket av landets så kallade ”hållbara” initiativ finansieras med hjälp av inkomsterna från den statliga fossil-industrin. Framtidsplanerna visar också att det inte finns några planer på att förändra detta.

Hyckleriet i detta är ju i det närmaste ofattbart.

Kolonialismen, sättet att framhäva sina egna kortsiktiga nationella intressen framför alla andra människors rätt till en framtid. Den totala ”tondövheten” inför våra barns och kommande generationers utmaningar är nästan svårt att ”ta in”.

Det är som ett ofantligt ”pyramid-spel” där alla andra skall betala för Norges rätt att proklamera sig själva som ”gröna”…

Läs mer om hur Norge, UK och Canada planerar att fortsätta släppa ut ofantliga mängder fossil koldioxid i en aktuell artikel från CNN – LÄNK.

”Siffertrixarna”

Det är ju synd att vårt klimat bryr sig så lite om matematik och bokföring och att det istället styrs av naturlagar…

Bokslutsmodellen

På senare tid har det blivit allt populärare att betrakta koldioxidutsläppen i olika verksamheter eller för olika produkter etc. i någon form av bokslutsmodell. Med ett debet- och ett kredit-konto.

Även om bokslutsmodellen kan ge viktiga insikter i hur olika ingående moment eller komponenter förorsakar utsläpp eller lagrar kol och kanske kan fungera bra t.ex vid jämförelse av olika utvecklingsvägar etc. Så finns det påtagliga risker med att göra om utsläppsfrågan till en sifferuppgift på ett ”excel-ark”.

Allt i naturen och på planeten fungerar i kretslopp. Ingenting kommer till utifrån och inget lämnar. (Förutom solenergi)

När man bryter ner helheten och inför egna systemgränser är det lätt att tro att om varje delsystem är balanserat, så är också helheten det. – Men det stämmer ju inte! Någon sådan automatik finns inte.

Det finns också en risk för ”dubbelräkning” och att redovisning av utsläppssiffror inte harmoniserar när de aggregeras i olika sammanhang. Räknas t.ex en kolsänka som tillgodoräknas i ett trämaterial på komponentnivå in hos skogsägaren, hos producenten, hos slutanvändaren och även när ett land skall redovisa LULUCF på nationell nivå? Vilket är rätt? Vem äger ”nyttan”?

Ytterligare en risk med det här betraktelsesättet kan vara att man så gärna vill att debet och kredit skall ”gå på ett ut”. Att man verkligen ”hårddrar” olika siffermässiga ”nyttor”. Utöver vad som är realistiskt. Hur har man t.ex beaktat de extremt olika tidsskalor som gäller för utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung, jämfört med flöden inom den snabba kolcykeln?
Det kan t.o.m. innebära att man inkluderar klimatkompensation (som saknar vetenskaplig bevisning) för att få ekvationen att gå ihop.

En annan risk är att systemgränserna för det man betraktar dras så snävt att viktiga aspekter utelämnas. Eller att andra kritiska hållbarhetsaspekter glöms bort. Hur ser t.ex. påverkan på omgivning och samhället i stort, ut? Skapar den ”företeelse” som betraktas i bokslutet inlåsningseffekter eller beteenden (systemeffekter) någon annanstans som ger ännu större klimateffekter eller andra hållbarhetseffekter?

Om t.ex klimatbokslutet för en elbil visar på positiv klimatpåverkan. Innebär det då att elbilar är hållbara? 
Tar bokslutet hänsyn till resursåtgång, fortsatt bilfokuserad trafik- och samhällsplanering, hårdgjorda ytor, trafikolyckor etc…

Intensitetssiffror

Trots att det viktiga för klimatet är att den absoluta mängden utsläppt koldioxid minskar. Så har det blivit allt populärare bland företag att inte uppge sina absoluta utsläppssiffror utan istället ange sina utsläpp som ”intensitetssiffror”.
Ofta kopplat till något ekonomiskt mätetal, omsättning, antal sålda produkter eller liknande.
Detta är ju ”fiffigt”. Det ger ju företagen nästan ”fria händer” att fortsätta sin tillväxt helt utan klimatbegränsningar.

Ganska ofta ser man också företag redovisa grafer som visar att utsläppen minskar per omsatt krona. Detta påstår man vara  ett ”positivt bevis” för att klimatpåverkan har ”frikopplats” från företagets omsättning.

Ta t.ex en titt på snabbmatskedjan MAX utsläppskurva här intill. Omsättningen har ökat snabbare än utsläppen. Något som man är snabb att framhålla.

För klimatet innebär det att utsläppen av koldioxid från MAX har ökat med ca 11% per år. Samtidigt som forskningen visar att vi årligen behöver minska med tvåsiffriga procenttal för att ha någon chans att klara 1,5-graders målet.

Klimatet styrs av naturlagar…
…inte av mänskligt påhittade ekonomiska mätetal.

Minskade utsläpp per omsatt krona innebär i realiteten väldigt ofta ökade absoluta utsläpp.
(Minskningstakten för utsläppen är nästan alltid lägre än företagens målsättning för ökad tillväxt)

MAX påstår att de kraftigt ökade utsläppen inte gör något, eftersom man köper ”klimatkompensation” (!?)

”Outsourcat ansvar”

Om man bedriver en verksamhet. Kanske på en flott innerstadsadress, i en miljöcertifierad byggnad, med låg energiförbrukning, bara köper förnyelsebar energi och undviker att resa mer än nödvändigt. Så blir verksamhetens utsläpp enligt Scope 1 och 2 väldigt låga. Då kan man helt enligt lagen upprätta en hållbarhetsredovisning t.ex enligt GRI:s ramverk, med väldigt låg ”klimatbelastning”.

Om man sedan inte är direkt ansvarig för den egentliga verksamheten utan kanske bara investerar i olika verksamheter. Så har man ju skapat ett effektivt sätt att undvika ansvar för utsläpp.
Sedan kan man ju åberopa aktiebolagslagen ABL Kap3.3:

”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen.”

…och hävda att man bara följer lagen.

Ta en titt på de båda bankerna, Nordea och SEB, i tabellen nedan. Väldigt låga utsläppssiffror i Scope 1 och 2 och även i Scope 3.
Det faktum att de sedan parisavtalet tecknades tillsammans har investerat över 300 miljarder kronor i fossilbranschen. (Fair Finance guide) Att de är med som huvudfinansiärer till bl.a Lundin Energy och tjänar pengar på deras oljeutvinning. Påverkar inte bankernas utsläppssiffror överhuvudtaget. 

…och övriga näringslivet bara applåderar och ser på.

Ta t.ex en titt på hur Dagens Industri har skapat ett ”Klimatindex” där man premierar företag som redovisar låga Scope 1 och 2 utsläpp per intäktskrona. De får då ett lågt sk. intensitetstal, men samtidigt tar man ingen hänsyn till företagens totala koldioxidutsläpp. I grunden samma ”upplägg” som den Norska statens hyckleri.

T.ex H&M redovisar tre gånger högre totala utsläpp än ABB men har lägre ”intensitetstal”. Skall det tolkas som att det är ”bättre” för klimatet att investera i H&M, eller…?

Två av huvudfinansiärerna till Lundin Energy, Nordea och SEB, redovisar väldigt låga absoluta utsläpp och väldigt låga ”intensitetstal”. – Skall man tolka det som att de, som finansiärer, inte har något ansvar för Lundins klimatförstörande verksamhet eller borrningar i Arktis…?

Är detta överhuvudtaget ”seriöst”?

I en aktuell artikel i DN framgår att bankernas ”hållbarhetskrav” på Lundin Energy i samband med lånegivning bl.a är relaterade till att de skall sänka åtgången av fossil energi för att ta upp oljan. T.ex. genom att använda fossilfri el för att driva oljeplattformarna… Återigen hyckleri på en nivå som är svår att ”ta in”…

NettoNoll – löfte utan förpliktelser… 

På senare tid har det blivit allt vanligare att företag gör utfästelser om att de skall ha ”NettoNoll-utsläpp” eller vara ”Klimatneutrala”. Vid något årtal någon gång i framtiden.

Detta är väl ett verkligt ”skolexempel” på att lova någonting som låter bra, men som helt saknar förpliktelser.

Om man dessutom väljer att helt förneka den avsaknad av vetenskaplig bevisning som finns när det gäller ”klimatkompensation”. Så har man skapat en ”perfekt” illusion för att fortsätta bedriva ”Business-as-usual”.

”En enda lögn som upptäcks räcker för att skapa tvivel i varje uttryckt sanning”

Löften om NettoNoll innebär ju inte automatiskt att de faktiska utsläppen minskas överhuvudtaget.

Typexemplet är flygbranschens utsläppsavtal ”CORSIA”. Branschen lovar att NettoNoll-utsläpp skall gälla för alla tillkommande utsläpp som genereras av flygets tillväxt efter 2020. Man förbinder sig inte alls att minska de faktiska utsläppen utan avser istället att ”kompensera” utsläppen med hjälp av diverse tveksamma kompensationsprojekt.

Flygbranschen ger samtidigt, helt öppet, sig själva ”carte-blanche” när det gäller alla utsläpp upp till den nivå som gällde 2020. – Systemet innehåller ingenting för att ”ta bort” eller ens minska de utsläppen…?! 

NettoNoll innebär i princip ingenting.

Begreppet förutsätter att positiva saker helt kan likställas med negativa, så att de "tar ut varandra".

I utsläppssammanhang förutsätter det att ett utsläpp av t.ex. koldioxid helt kan "kompenseras" av någonting som tar bort ALLA effekter av detta utsläpp.
Samma förutsättningar, tidsskalor etc. måste förutsättas gälla.

Med detta antagande spelar inte längre det faktiska utsläppets omfattning heller någon roll. Det "kompenseras" ju bara av en lika stor "motåtgärd".

NettoNoll innebär dessutom att ett stort utsläpp inte är värre än ett litet...

Ibland kan man dessutom se företag som lovar att de skall ”säkerställa kompensationen” för sina utsläpp genom att köpa kompensation motsvarande 110% av utsläppen eller mer. Företagen vet alltså att kompensationen saknar tillräcklig vetenskaplig bevisning och påstår att man genom ”överkompensation” flyttar marginalerna till sin fördel…
Eller är det bara ett PR-trick för att framstå som ”extra duktig” eller rent av ”klimatpositiv”…

Detta är ju ”bondfångeri”. Hur kan man genom att ”köpa mer av något som inte fungerar” på något underligt sätt ”kompensera” för att det inte alls fungerar…

Läs mer om NettoNoll här: ”NOLL-intresse skapar Ointresse…

Kryphålsletarna

Med tanke på hur bråttom det är att få ner koldioxidutsläppen till noll. Är det ju väldigt trist att se hur en del företag letar kryphål för att vilseleda eller slippa ta ansvar.

Ett exempel; För inte så länge sedan kunde man i Dagens Industri läsa hur en företrädare för ett stort svenskt snabbmatsföretag, MAX, blev intervjuad på temat; att företaget kallar sig klimatpositiv trots stadigt ökande utsläpp.
(Länk till Artikel)

I artikeln framkom att företaget gärna ville synas med och bli associerad till diverse olika ”hållbarhets-profilerade” organisationer och initiativ. Men att man sedan inte följer organisationernas kriterier. Inte ens kriterierna i sammanslutningen man själv varit med att grunda visade sig vara ”speciellt viktiga”…

Tittar man på företagets marknadsföring. Så är det också väldigt tveksamt om man följer ICC:s (International Chamber of Commerce) regler för reklam och marknadskommunikation. Eller ISO-standarden (som man själv påstår att man följer) för ”Egna Miljöuttalanden”… (Man har också tidigare blivit fälld av Reklamombudsmannen, Länk till RO:s beslut)

I MAX hållbarhetsredovisning kan man läsa att företaget på 10 år mer än tredubblat sina utsläpp av koldioxid (Se även diagram ovan). Men istället påstår man alltså att man är klimatpositiv. Man väljer alltså att bortse från vetenskapliga fakta och påstår istället att man kan köpa sig fri från ansvar för sina utsläpp genom klimatkompensation…

Hur tas då detta emot av omvärlden?

Tja! – Eftersom företagets företrädare utsågs till ”Bästa Hållbarhetschef” häromåret. Så anser uppenbarligen näringslivet inte att det är så viktigt för företag att stödja och följa riktlinjerna i de ”klimatinitiativ” man själv medverkar i.
Det verkar också vara OK att bortse från vetenskaplig forskning som tydligt visar att klimatkompensation inte fungerar och att inte följa näringslivets egna internationella regler för marknadsföring.

När reklamen för en återkommande årlig miljökonferens damp ner i mailboxen för inte så länge sedan, så framhålls det här företagets företrädare som en huvudtalare…

Om detta speglar näringslivets generella syn på hållbarhet och den akuta klimatkrisen…
…så är nog tyvärr Parisavtalet och våra barns framtid ett minne blott! 

Om utsläppen måste sluta – måste vi sluta släppa ut!

Svårare än så är det ju inte!

Det behövs ingen avancerad matematik eller kreativ bokföring, det räcker med en ”hink” för att förstå problemet.

Om hinken är på väg att rinna över, är det väl ingen som först tittar efter en golvmopp eller försöker röra runt lite i hinken – man sträcker sig väl efter ”kranen”!

Man kan ofta läsa i media och i andra sammanhang hur företrädare för näringslivet basunerar ut att det är just näringslivet som driver förändringen till en hållbar värld.

Det kanske är sant och man skall ju inte dra alla företag över en kam. Men när man ser hur en del (många) företag agerar. När man ser undanflykter från ansvar, kryphålsletande, hyckleri och faktaresistens. Så är det tyvärr svårt att verkligen tro på näringslivets förmåga att ställa om.

Med nuvarande utsläppstakt ”rinner hinken över” före år 2030. Att försöka förhindra det genom att köpa rättigheter att få fortsätta släppa ut koldioxid. Är ju knappast något som tyder på ett överflöd av drivkraft…

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This