Hållbart ledarskap – mycket större än lagefterlevnad!

av | mar 6, 2024 | Blogg

Lika lite som goda affärsidéer och innovationer har sitt ursprung i årsredovisningslagen (ÅRL), baseras hållbart ledarskap på alla de lagar, regler och redovisningsstandarder som florerar.

Lagstiftningen om hållbarhetsredovisning har istället sitt ursprung i bristande ledarskap med avseende på hållbarhet.

För att parafrasera Tomas Kåberger som en gång sa så här om branschorganisationer: ”Branschorganisationerna måste ta hand om sina efterblivna medlemmar.” Det var ironiskt och lät naturligtvis värre än vad som avsågs; att den som gör ”minst” för ”branschen” är likväl medlem i organisationen och måste därför beaktas och behandlas väl.
Ungefär som när man på COP-möten måste anpassa skrivningar även efter den med lägst ambitioner…”koncensus”.

På samma sätt har företagens ovilja/ointresse för de konsekvenser som ohejdad marknadsliberalism och ekonomisk girighet har förorsakat på vårt samhälle och miljö, lett fram till att samhället av ren självbevarelsedrift måste börja ställa krav och skapa regler. Samhället tvingas helt enkelt att; ”ta hand om sina efterblivna medlemmar…

Hållbart ledarskap handlar inte om att göra minsta möjliga för att precis klara de lagar och regler som olika instanser i samhället ställer upp. Det handlar om att leda organisationer (och nationer) i en riktning som gör att verksamheten kan blomstra under lång tid in i framtiden.

Vi har en ledarskapskris

Efter decennier med marknads- och ekonomifixerat ledarskap krävs en förändring om vårt samhälle skall kunna fortsätta utvecklas på vår planet. Detta är inte ett ideologisk påstående, det är en existentiell verklighet!

Vår civilisation befinner sig i en extremt kritisk situation – vi riskerar att permanent skada eller rent av förstöra våra livsuppehållande system – vårt samhälle och vår miljö. Ideologiska drömmar om evig ekonomisk tillväxt på EN begränsad planet har visat sig helt sakna verklighetsförankring.

Trots det verkar stora delar av näringslivet, och vissa politiker, fortfarande tro att något slags magisk ”lösning” skall uppenbara sig någon gång i framtiden. Som om den pågående jakten efter ännu högre ekonomiska vinster och tillväxt inte låter sig stoppas av så ”simpla saker” som klimatkriser och degradering av våra ekosystem. Eller att skenande ekonomisk ojämlikhet på något sätt skulle kunna påverka tilliten och stabiliteten i vårt samhälle – och i förlängningen rasera grundförutsättningarna för näringslivet…

Sanningen är den att; Om vi inte kan anpassa oss till verkligheten, så kommer verkligheten se till att den anpassningen ändå sker – men på ett brutalt sätt som vi till varje pris måste undvika.

Naturens krafter har inte kapacitet för empati. Naturlagarna bryr sig inte om EBITA, eller aktieutdelningar – de saknar dessutom förhandlingsutrymme.

 Mänskligheten ÄR helt beroende av ett välmående samhälle på en välmående planet

Detta ställer helt andra krav på ledarskap.

De ledare som tror att verksamheten kan fortsätta som tidigare och att det bara handlar om att fortlöpande hantera nya regler och förordningar har troligtvis inte alls förstått situationen. De kommer i en nära framtid att återfinnas bland ”de efterblivna” som hela tiden får kämpa med att försöka nå upp till en allt större och stridare ström av nya regler, lagar och andra begränsningar. För att inte tala om de ökande konsekvenserna av klimatkrisen...

Verksamheter där ledarskapet har satt sig in i vad verklig hållbarhet handlar om. Som har skaffat sig kunskapen och förstått den enorma, komplexa och systemöverskridande påverkan som klimatkrisen och alla andra sammanlänkade hållbarhetskriser kommer att ha, på precis ALLT! Är de verksamheter som har en chans att överleva. Förutsatt att de agerar nu.

Frågan är om de har modet som krävs? Modet att gå ”all-In”. Att lyssna på forskarna och agera.

Risken är påtaglig att Buckminster Fullers gamla talesätt åter blir aktuellt:

“You never change things by fighting the existing reality.
T
o change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” 

 Dagens (ohållbara) ledarskap

Vad kännetecknar dagens förhållningssätt och ledarskap?

Generellt kan man väl säga att mycket av dagens ledarskap präglas av Mont Pelerin Society, Friedrich von Hayek och Milton Friedmans (föråldrade) synsätt: ”The business of business, is business” och synsättet att företag endast är ”juridiska entiteter” – ”…only people have responsibilities… ’Business’ as a whole cannot be said to have responsibilities, even in this vague sense…” Läs mer: Den ”blinda” tron på Marknaden och ”Mont Pelerin Society” på DeSmog blog.

Organisationer och tankesmedjor med kopplingar till the Mont Pelerin Society utgör än idag några av de kraftfullaste globala pådrivarna av ”klimatförnekelse”  Läs mer på DeSmog blog HÄR. Vill du även se kopplingarna med t.ex den svenska tankesmedjan ”Timbro” kan du söka på DeSmogs hemsida eller läsa t.ex den HÄR artikeln.

Sedan 1970 – 1980-talet har det dessutom skett en förskjutning i tolkningen av vem som äger ett bolag och vilket syfte ett bolag har. Den nya tolkningen är att aktieägare äger bolagen och bolagens huvudsyfte är att maximera värde/utdelning till aktieägarna.
(Det finns t.o.m. inskrivet i den Svenska Aktiebolagslagen Kap.3 §3)

Problemet med den här tolkningen är att det i verkligheten bara är en ideologi, nästan en religion.

Tittar man på internationell bolagsrätt, t.ex. i USA, framgår det tydligt att bolag kan skapas och drivas för vilket lagligt ändamål som helst. Det finns inget lagstadgat krav att bolag skall maximera värde för aktieägarna. Det är inte heller så att aktieägarna enligt lag ”äger” ett bolag. De äger ett avtal kopplat till en andel av bolagets aktier, med väldigt begränsade rättigheter. (Bolag äger sig själva – hur skulle de annars t.ex kunna köpa tillbaka sina egna aktier…)

Ta en titt på den väldigt informativa filmen om ”The Shareholder Value Myth” här ovan.

Effekterna av feltolkningen/ideologin

Företag har enligt detta synsätt enbart förpliktelser gentemot de ekonomiska modeller (fri marknad) och de lagar och regler som gäller. (Om inget annat finns inskrivet i bolagsordningen) Detta utgör alltså det ”System” inom vilket företagen verkar. Se Fig.1 nedan.

Framgång i detta ”system” definieras som; ”att generera vinst eller ökat ekonomiskt värde för företagets ägare, inom de juridiska gränser som definieras av gällande lagar och regler.

Tyvärr så har detta ideologiska betingade förhållningssätt, i stor omfattning, trängt undan själva syftet med verksamheten som bedrivs. Verksamhetens ”raison d’être” – anledningen till varför verksamheten överhuvudtaget existerar. Vilken faktisk nytta verksamheten bidrar med till samhället.

Miljön och samhället ses, i den här neoliberala världssynen, bara som resurser/verktyg som kan nyttjas för att uppnå ekonomisk framgång. 

På senare tid har begrepp som CSR (Corporate Social Responsibility) och ESG (Environment, Social, Governance) blivit allt vanligare i olika försök att framstå som mer ansvarstagande. Mycket av detta är dock påståenden som vid en närmare granskning i stort sett alltid är sekundära till den ekonomiska framgångsdefinitionen. (…greenwash)

Eventuella andra frivilliga ”ansvarstaganden” definieras ofta med ytterligare självpåtagna, regler t.ex: ”Kvalitét” (ISO9001), ”Miljö” (ISO14001), ”Arbetsmiljö” (ISO45001), ”Socialt ansvarstagande” (ISO26000)…o.s.v.

Man saknar alltså en grundläggande trovärdig (hållbar) affärsmodell och försöker istället, med ytterligare regelverk, vinna samhällets förtroende i angelägna frågor…

thefuture, FSSD, ohållbar_vs_hållbar_affärsmodell

Fig.1 – Ohållbar vs. Hållbar affärsmodell

Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap utgår från obestridliga faktumet att: ”Mänskligheten är HELT BEROENDE av ett välmående samhälle på en välmående planet.” Det utgör vårt livsuppehållande system som omgärdar all mänsklig verksamhet.

För att ett företag skall nå hållbar framgång innebär det alltså att bedriva sin verksamhet så att ”systemens” integritet bevaras. Aktiviteter och investeringar som stör eller förstör integriteten i systemen kan aldrig vara hållbara, oavsett om de uppfyller juridiska lagar eller inte.

I ett hållbart ledarskap är svaret på frågan; Varför man gör det man gör? – tydligt förankrat i hur det bidrar till ”ett välmående samhälle på en välmående planet.

Bland de verktyg som finns att tillgå i ett hållbart ledarskap återfinns bl.a ekonomiska resurser, lagar och regler etc.
Detta är medel som kan användas för att nå framgång. Av ett antal anledningar bör aldrig medel och mål förväxlas med varandra. (OBS! Lagar måste naturligtvis upprätthållas av alla, de är samhällets ”minimiregler”)

Men ekonomin då?

Ekonomin är skapad av oss människor. (Den är ingen egen ”entitet”, den ingår i samhället) En av huvudfunktionerna för ekonomin är att använda resurser effektivt för att uppnå samhällets mål.

Hållbarhet måste vara en bra affär…

Den här typen av plattityder, hör vi ofta när dagens ”ledare” i näringslivet intervjuas om hur de ser på hållbarhet. Det är ju bara ytterligare ett tydligt bevis på ohållbart ledarskap. En utopisk dröm om att ekonomisk vinst baserad på verksamhet som skadar samhället och/eller miljön ändå kan vara ”en bra affär”.

Att ett företag måste vara lönsamt är väl en så självskriven sak att den inte ens behöver nämnas, eller?
Det underliga är att man ens tar upp lönsamhet som ett ”hinder för, eller motsats till” hållbar utveckling.

Om mänsklighetens överlevnad utgör en motsats till en ekonomiskt ”bra affär” – borde ju valet vara ganska enkelt, eller?

Definitionsfrågan är;  Kan man bedriva ”bra affärer” på en död planet och/eller i ett dysfunktionellt samhälle? 

Man kan ibland undra, när t.ex ICA passar på att höja priserna ”lite” extra i samband med inflationsökningen
(403% vinstökning, Q4, 2023) och sedan ökar aktieutdelningen kraftigt (samtidigt som de gör extrautdelningar för att det inte skall synas alltför tydligt i redovisningen), eller när storbankerna delar ut 120 miljarder till aktieägarna, samtidigt som kunderna har en tuff ekonomisk verklighet, och samhällets stödsystem alltmer urholkas – här måste väl finnas marginaler för mer hållbarhet… eller är det kanske girighet och medveten feltolkning av bolagsrätten, som har blivit den nya definitionen för ”en bra affär”?

Ännu värre – Hur kan företag som tillverkar och tjänar stora pengar på alla de vapen som just nu används för att bomba hela samhällen och människor sönder och samman, rättfärdiga sina ekonomiska ”vinster”. Flera av dem publicerar påkostade hållbarhetsrapporter med ord som: ”Community investments”, ”Investing in our future”, ”Health and wellness in our communities”, ”Ethical conduct is our foundation” o.s.v. Vilka anser detta vara ”en bra affär”?

Hållbart ledarskap – FSSD-ramverket

Eftersom ingen, med säkerhet, kan förutsäga exakt hur vårt komplexa samhälle kommer att utvecklas, krävs en metodik för ledarskap som inte är avhängig av osäkra och otillräckliga scenario- och trendanalyser.

FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) är ett ramverk för strategisk hållbar utveckling som skapats och förfinats sedan 1990-talet av en internationell grupp forskare. Ramverket är generellt och systembaserat uppbyggt för att kunna styra framsteg till en hållbar framtid.

Sedan industrialismens början och i synnerhet sedan 1950-talet (Den stora accelerationen) har vi fått uppleva allt fler globala utmaningar och begränsningar för vårt samhälle. Se ”Bakgrund” nedan.
I ”resurstratten” nedan symboliseras detta minskade ”handlingsutrymme” av trattens inåtlutande begränsningsväggar. I takt med förändringarna ökar samtidigt mängden regler och krav som samhället skapar i ett försök att skydda vår miljö och vårt samhälle mot total kollaps. Resurstratten symboliserar även hur tillgången på naturresurser minskar alltmer.

FSSD-ramverkets åtta hållbarhetsprinciper definierar de gränser/tröskelnivåer en hållbar verksamhet måste uppfylla för att samhället och vår miljö skall kunna fortsätta existera under lång tid. En ”hållbar zon” med jämvikt mellan vårt samhälle och miljön. Hållbarhetsprinciperna är integrerade och odelbara.

Ett hållbart ledarskap placerar företagets verksamhet i den hållbara ”zonen” och minimerar därmed risken att ”slå i begränsningsväggarna”.

Som en positiv ”sidoeffekt” minskar samtidigt beroendet av samhällets minimiregler och lagar… 

thefuture, FSSD, Resurstratten

Fig.2 – Resurstratten

Bakgrund

I takt med en alltmer ökande folkmängd, ökande välståd och ökande konsumtion har vi gått från att vara en liten mänsklighet på en stor planet, till att vi nu är en stor mänsklighet på en liten planet.
Sedan 1950-talet är utvecklingen närmast exponentiell.

thefuture, resurs, Den-Stora-Accelerationen-1

Ökningstakten från 1950-talet sammanfaller med intåget av neoliberala ideer och den närmast blinda tron på marknaden.

thefuture, Blogg, The-Business-of-Business-is-Business

Detta har medfört att vi nu står på randen av ekologisk, social och ekonomisk kollaps. För första gången har mänskligheten nu kapaciteten att påverka (och potentiellt förstöra) de kritiska funktionerna i vårt eget livsuppehållande system. 

Globala utmaningar

”Ett urval”

Destabilisering av klimatet

Försurning av haven

Biologisk mångfald

Degradering av ekosystemen

Tillgång till gruvmineraler

Tillgång till förnyelsebara resurser

Energikris

Vattenkris

Matkris

Hälsokris

Infrastrukturkris

Politisk kris

Ekonomisk ojämlikhet

Utbildningskris

Social oro

Brist på tillit

Hållbart ledarskap – hållbarhetsredovisning

Det har väl inte undgått någon att EU har beslutat om ett direktiv om att företag måste hållbarhetsredovisa, Corporate Sustainabilty Reporting Directive (CSRD) med tillhörande redovisningsstandarder, European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
Om allt går enligt normala rutiner kan det dessutom ev. bli godkänt av Sveriges riksdag och införas i svensk lagstiftning till sommaren.

De flesta av er har säkert läst igenom direktivet (?) så jag tänker inte kommentera vad som står i det närmare.

thefuture, CSRD-EU

Det finns dessutom redan ett stort antal konsulter och inte minst revisionsbyråer, som tjänar stora pengar på att övertyga företag om att just deras ”tolkning” och deras ”metodik” för genomförande och elektroniska system är det enda rätta…

När nu (2024-01-24) EU har beslutat att skjuta upp de sektorspecifika redovisningskraven (och kraven för företag med säte utanför EU att redovisa enligt CSRD) till 2026 är det ju dessutom, i nuläget, ganska fritt för företagen att utforma sin redovisning.

OBS! CSRD och ESRS reglerar hur företagen hållbarhetsredovisar – inte hur de bedriver sin verksamhet!
Det är m.a.o. ett verktyg för att utforma sin redovisning, så att den uppfyller lagkraven.

Kommer EU:s nya direktiv att påverka affärsmodeller och ledarskap?

Det är naturligtvis svårt att säga, så här tidigt. Uppmärksamheten kring hållbarhetsfrågor på en del nivåer i företagen kommer visserligen att öka och ansvaret bli lite tydligare, men; 

Min gissning är att det inte kommer att leda till några revolutionerande förändringar.

De allra flesta företagen kommer att ”jobba hårt” för att tillämpa de nya reglerna på sin befintliga affärsmodell och ledarskap. Ungefär som man gjort tidigare när ISO9001, ISO14001 o.s.v. infördes. Saknas det processer, roller eller policys kommer dessa att läggas till och behövs ytterligare kompetens kommer den att rekryteras.
(Just nu skriker många företag efter hållbarhetskompetens

Men någon omvälvande förändring av affärsmodeller kommer vi nog inte att få se. (Se vänstersidan i Fig.1 ovan) 
De nya reglerna adderas bara till de regler som redan är med och definierar ”systemet” inom vilket företaget verkar.

I Sverige har det sedan 1 december 2016 varit lag för bolag över en viss storlek att lämna en hållbarhetsrapport.
Det är mycket svårt ( nästan omöjligt) att hitta bolag som under de senaste åtta åren påtagligt ändrat sin affärsmodell eller sitt ledarskap som en direkt följd av detta. Det är i huvudsak ”business-as-usual” som gäller.

Det finns t.o.m. en viss risk att nuvarande affärsmodeller ytterligare cementeras och att företagen invaggas i tron att; ”eftersom man nu också hållbarhetsredovisar enligt lag, så räcker väl det”, då behöver väl inte ”affärsmodellen” ändras…
…och dessutom; om man har investerat mängder av konsulttimmar och andra resurser på att komplettera sin nuvarande affärsmodell med ”hållbarhetsredovisnings-modulen” – vem orkar göra om det.

Omställning till en ”hållbar ekonomi”

I samband med att direktivet CSRD beslutades 2022, kunde man läsa följande i EU:s pressmeddelande:

Europeiska unionens råd, Pressmeddelande, 28 november 2022:
”…Detta innebär att företagen kommer att bli skyldiga att offentliggöra detaljerad information om hållbarhetsfrågor. Det kommer att öka företagens ansvarsskyldighet, förhindra avvikande hållbarhetsstandarder och underlätta omställningen till en hållbar ekonomi.”

Huvudsyftet med den utökade redovisningen är alltså, enligt pressmeddelandet, att ”underlätta omställningen till en hållbar ekonomi” – att likforma hållbarhetsinformation och att förenkla för finansiella aktörer att investera i hållbara verksamheter. Det har också framkommit i flera artiklar att >95% av läsekretsen för hållbarhetsredovisningar utgörs av ”finansiella aktörer”…

Som nämndes tidigare, har väldigt många stora företag redan, sedan 2016, redovisat hållbarhetsrapporter (ofta enligt GRI)

Nedan kan du läsa ett par exempel på hur tillgången till hållbarhetsinformation hittills har påverkat finansiella instutioner när det gäller investeringar:

Märk väl: Både investerarna och bolagen de investerar i har publicerat hållbarhetsredovisningar sedan flera år tillbaka…

Exempel – Bankindustrin

Bankindustrin är kanske ett av de bästa exemplen på hur ledarskap/verksamhet och hållbarhetsredovisning visar olika saker.

Alla stora Svenska banker har omfattande hållbarhetsredovisningar. (SEB, Nordea, Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken)

På bankernas hemsidor kan man läsa om alla upptänkliga ”gröna” tjänster, t.ex: ”Så hjälper vi småföretag att komma igång med sina planer att nå nettonollmål…

Men hur man uttrycker sig på hemsidorna överensstämmer ganska lite med hur bankerna sedan agerar.

Naturskyddsföreningen, FFG1

Verkligheten: De 5 största ”Svenska” bankernas finansiering orsakar utsläpp på >100 miljoner ton CO2 per år. Det är mer än dubbelt så mycket som Sveriges totala territoriella utsläpp. (45,2 mTon, 2022) och mer än 20% högre än Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp (88 mTon, 2022). Naturskyddsföreningens och Fair Finance Guides senaste rapport hittar du  här: ”The real carbon footprint of Swedish banks.

Rapporten visar också att bankerna har stora luckor i sina planer för att ställa om sin utlåningingsverksamhet.
Det senaste exemplet på fortsatt stöd till fossilbolagen är oljefältet Rosebank utanför Shetlandsöarna som ägs av norska Equinor och som SEB och Nordea har lånat ut flera hundra miljoner kronor till. Nyligen avgick brittiska klimatministern i protest mot de nya planerade olje- och gasfälten (?!)

Att bankerna dessutom delar ut mer än 120 miljarder kronor till sina ägare i en tid där många av deras kunder pressas av tuffa ekonomiska omständigheter överensstämmer våldigt dåligt med alla grundläggande villkor för social hållbarhet!

Exempel – Pensionsfonden AP7

Ett annat aktuellt exempel på hur lite ”vackra ord och löften” i en hållbarhetsrapport styr/speglar verksamhetens agerande.

I AP7:s senaste hållbarhetsrapporten kan man bl.a läsa:

Mänskliga rättigheter
…att motverka alla former av kränkningar av mänskliga rättigheter. Som statlig myndighet bör AP7 agera föredömligt inom området…

Systemkritiska miljöfrågor
”…AP7 har identifierat klimatet, den biologiska mångfalden och tillgången till färskvatten som särskilt viktiga utmaningar och arbetar genom sin ägarstyrning för att minska riskerna…”

Naturskyddsföreningen, FFG1

iVerkligheten: AP7 investerar bl.a >500 miljoner i Saudi Aramco, som till 98% ägs av den Saudiarabiska staten. En regim som hör till de absolut värsta i världen när det gäller mänskliga rättigheter. En regim som aktivt motverkar alla former av utfasning av fossila bränslen och driver påverkanskampanjer för att få afrikanska länder att ändra åsikt.

Påståendet om ”ägarstyrning” – hur tror ledningen i AP7 att aktieägandet i ett bolag som till 98% kontrolleras av den Saudiarabiska staten överhuvudtaget innebär någon påverkansmöjlighet? Är inte risken stor att det istället tolkas som ”silent support”?

Du kan ladda ner Saudi-Aramcos hållbarhetsrapporter HÄR

TV4:s granskning av alla AP-fonderna kan du hitta HÄR.

Läs mer om FSSD-metoden
Framework for Strategic Sustainable Development

Kontakta thefuture® för att få veta mer:

Telefon: +46 (0) 70-592 50 75

E-post: soren@thefuture.se

thefuture,Resurs, FSSD-metoden_2022

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This