Har hållbarhetschefen och hållbarhetsredovisning blivit ett hinder för hållbar utveckling?

av | jan 11, 2023 | Blogg

Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Sergey LavrovMohammed Said as-Sahaf (Bagdad Bob) och Romina Pourmokhtari har något gemensamt! Förnekelsen av uppenbara fakta, politisk desinformation om en kritisk situation och de åtgärder som genomförs kopplat till detta! (…eller åtgärder som inte genomförs)

I Ulf Kristerssons [marionett-] regering har man utnämnt en klimat- och miljöminister vars funktion verkar vara att skydda mot kraftfulla klimat- och miljöåtgärder. Genom att samtidigt lägga ner Miljödepartementet har man dessutom säkerställt att den utnämnda ministern inte har något eget departement som kan ansvara för och driva en kraftfull klimat- och miljöpolitik, varken internt inom regeringen eller externt. Kvar blir då i princip bara rollen att förklara de beslut som, grundat på bl.a Sverigedemokraternas krav i Tidöavtalet, fattas i andra departement och andra delar av regeringen.

Att de dessutom verkar vara otroligt dåligt pålästa, lyssnar till klimatförnekare och är uttalat kunskapsförnekande: ”Det finns alltid experter som är emot nästan varje förändring. Men så kan vi inte ha det i Sverige längre. (Ulf Kristersson i Rapport 2022-12-20), gör ju inte situationen bättre…

Alla försök till egna ”initiativ” tillrättavisas dessutom direkt av klimatministerns egen partiledare, (arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson) som, trots att han inte har någon direkt överordnad chefsbefattning över klimat- och miljöministernhävdar att alla klimatfrågor måste förhandlas i regeringens ”hemliga partiledarkabinett” där regeringspartierna tillsammans med SD anser att klimatfrågor är ”sekundära” och att bl.a Sveriges Klimatmål (Klimatlag 2017:720) gärna kan slopas eller att man kanske kan betala någon annan för att slippa nå målen…

Uppgiften/rollen som klimat- och miljöminister kan i korthet sammanfattas; Att försöka vinna ”legitimitet” för en dåligt underbyggd miljöpolitik dikterad av andra departement – en miljöpolitik som dessutom konsekvent nedprioriteras i förhållande till alla andra frågor…

Men i näringslivet ser det väl annorlunda ut… eller?

Det går inte att generalisera, men det är tydligt att uppfattningen om vilken roll och inte minst vilket mandat hållbarhetschefen har, varierar väldigt stort.

Ofta handlar mycket av hållbarhetschefens arbete om att kommunicera kring hållbarhet, att sammanställa hållbarhetsrapportering, att arbeta med bevakning och anpassning till lagstiftning (compliance) och upplevda kund- och investerarkrav. (materialitet) Eller andra ”trender” som är populära i branschen och för stunden. Det kan också handla om att ansvara för och driva olika certifieringar t.ex: miljöcertifieringar, ISO26000 mm.

Hållbarhetschefen har sällan någon egen budget för kreativ hållbar affärsutveckling eller för att driva och utveckla hållbarhetsaspekter internt eller externt, det är ofta inte ens önskvärt. Det finns oftast inte heller något ”mandat” att fatta egna beslut eller göra offentliga uttalanden som kan påverka företagets affärsmodell eller externa kund- och investerarrelationer. Istället har hållbarhetschefen oftast en ”stödjande” funktion till övriga avdelningar samtidigt som hen skall vara ledningens talesperson i hållbarhetsfrågor.

Jämfört med Klimat- och Miljöministerns roll, i nuvarande regering, är skillnaden m.a.o inte särskilt stor!

Med Arlas totala ”genomklappning” i hållbarhetsfrågor och vaga undanflykter i färskt minne, så är det en inte helt otänkbar slutsats.  Det finns många fler exempel där hållbarhetschefer försvarar uteblivna utsläppsminskningar och t.o.m stora utsläppsökningar med hjälp av tvivelaktiga och otillräckliga beräkningsmetoder, ovetenskapliga ”kompensationsprojekt” etc

Det finns naturligtvis undantag, men så här ser det dessvärre ganska ofta ut.

Häromdagen såg jag en rekryteringsannons där man sökte en ”Senior Sustainability Manager”. I annonsen stod det att den huvudsakliga arbetsuppgiften var att ansvara för företagets hållbarhetsredovisning och ”external compliance”, varefter man räknade upp en rad akronymer; ESG, GRi, TCFD, CSDR, CDP, SBTi, DJSI, GRESB… och avrundade med EU-Taxonomin och FN:s Globala Mål.

Man sökte alltså en senior hållbarhetschef för att redovisa en massa siffror och uppgifter till diverse externa intressenter. Det fanns inte ett ord i annonsen som handlade om att driva eller medverka till hållbar utveckling av företagets verksamhet eller att göra den hållbar.

När jag googlade fram företagets hållbarhetsinformation, blev det ganska uppenbart att de ansåg att hållbarhet handlar om att redovisa siffror enligt bland annat Global Reporting Initiativs (GRi) ramverk till investerare och andra intressenter. Det fanns, i princip, ingenting som ens antydde att man bedrev någon dedikerad hållbar utveckling, eller att man hade för avsikt att integrera hållbarhet i sin affärsmodell…

Redovisning och uppföljning istället för hållbar förändring!

Väldigt mycket av dagens hållbarhetsarbete i företag och organisationer handlar om en variant av ekonomisk redovisning där man ersatt monetära enheter (Kr) med olika hållbarhetsrelaterade enheter. Vanligast är väl ”Ton CO2e”.

Kanske är det ett resultat av tidiga hållbarhetsbegrepp som; ”triple bottom line” där man framställde hållbarhet som en bokföring där man på ”sista raden” parallellt skulle redovisa och jämföra ekonomiska, sociala och miljömässiga siffror… 

Tillsammans med bilden härintill, som ofta går under namnet ”Musse-Pigg-hållbarhet”, ger det en bild av att aspekterna ”ekonomi, socialt och miljö” är helt likvärdiga och att något behov av prioritering inte existerar.

En vilseledande och felaktig tolkning av vad verklig hållbarhet handlar om.
L
äs mer: Hållbarhet – skillnaden mellan ”MÅL” och ”MEDEL”? 

thefuture, Musse_Pigg_hållbarhet_small

Man kan ju undra om det här redovisningsbaserade hållbarhetstänket har uppfunnits av ekonomer för att undvika att alltför mycket fokus riktas på företagens ekonomi, krav på evig tillväxt och ekonomisk avkastning. Ungefär som när British Petroleum, BP, år 2003 tog fram den första personliga utsläppskalkylatorn för att göra privatpersoner ansvariga för sina ”egna” utsläpp och därigenom ta bort fokus från BP:s ansvar för de skenande koldioxidutsläppen.

Jag säger inte att det är så, men med tanke på hur bl.a. begreppet Materialitet (Väsentlighet) används, är det inte otroligt… 

Eller kan det vara så att de senaste årens fokus på ISO-standardiserade kvalitetssystem mm med ”kontinuerlig förbättring” som mantra, har fått företagen tro att; om man bara kontinuerligt minskar sin klimatbelastning, så kan man bibehålla sin affärsmodell i övrigt.

Kontinuerlig förbättring i hållbarhetssammanhang förutsätter ju att grundidén / affärsmodellen är kompatibel med en hållbar värld. Är den inte det, så faller ju hela tankesättet!

Se på bilindustrins myt – de byter drivlina men bibehåller allt annat. samtidigt som de påstår att de är hållbara!? Läs mer.

Den utopiska drömmen att vi kan bibehålla business-as-usual, fortsatt tillväxt, ökad ekonomisk avkastning och vår högkonsumerande livsstil samtidigt som det enda vi behöver göra är att minska koldioxidutsläppen, är ju befängd.

…och ändå är det precis detta som mycket av dagens hållbarhetsarbete går ut på!

Hållbarhetschefer i hela världen sitter och brottas med alltmer ökande uppföljnings-/redovisningskrav, byråkrati och compliance istället för att driva hållbar utveckling på riktigt. Ofta för att tillfredsställa investerares och finansiärers krav på ”riskminimering” – så att de i sin tur kan fortsätta med sin ekonomiska business-as-ususal.

Redovisningskrav

Bruttolistan på vad som skall redovisas växer oavbrutet. Ta en titt på Carrots & Sticks sammanställning över obligatoriska och frivilliga instrument som antingen kräver eller uppmuntrar organisationer att rapportera hållbarhetsrelaterad information.

Sammanställningen är från 2020 och omfattar merparten av de redovisningskrav etc. som finns i några (64) av världens länder, men är ingalunda komplett…

Detta avser läget 2019 – mycket har tillkommit sedan dess…

…och då finns bl.a De Globala Målen och många ”certifieringssystem” inte ens med.

Hållbarhetsbranschens ekosystem

I takt med det alltmer ökande fokuset på hållbarhetsredovisning har dessutom ett helt ekosystem med tjänster och produkter växt fram, med affärsidéer om att tjäna pengar på den rådande förvirringen och komplexiteten. Tyvärr leder det ofta till att de lösningar och tjänster som levereras, okritiskt fokuserar på och stödjer det tänk och de trender som för tillfället råder.

Kreativa idéer och lösningar som ifrågasätter nuvarande paradigm säljer helt enkelt inte bra nog…

Istället erbjuds mängder med utbildningar och tjänster i hur man skall hållbarhetsredovisa enligt olika system, hur man räknar ut koldioxidutsläpp enligt olika modeller, o.s.v.
Datorprogram utvecklas för att hålla reda på alla siffror och kräver i sin tur utbildning i handhavande.
Produkter förses med ”dokumentation” som visar klimatbelastning mm i detalj – det finns många produkter

Det skapas också nätverk där man anordnar seminarier, utser ”bästa hållbarhetsredovisning”, utbyter erfarenheter, tittar på ”trender” och lyssnar på medlemmarnas ”framgångshistorier”. Det känns tryggt att träffa andra som gör samma som jag… Mindre företag tittar på de större och ”tar efter” o.s.v.

Snabbt har man skapat ett eget ekosystem, en helt egen ”åsiktsbubbla”, där alla klappar varandra på axeln och anser att; ”eftersom alla andra gör så här, kan det ju inte vara fel”… Läs mer om åsiktsbubblor.

Ingen ifrågasätter om det finns andra sätt att arbeta eller det egentliga syftet med hållbarhetsredovisning!

Beteendet uppvisar många av de tecken som förknippas med reduktionism – Om vi bara räknar och redovisar alla enskilda utsläpp så löser vi hållbarhetsfrågan… 

Reduktionism

Reduktionism = Föreställningen att komplexa begrepp kan beskrivas med hjälp av enklare begrepp.

”En maskin är summan av dess ingående delar”

…eller ”vanföreställningen” att komplexa problem ”alltid” kan lösas genom att bryta ner dem i ”enklare” delar…

Motsatsen är Holism = Helheten är större än summan av delarna. Ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext.

Slutsats

I många företag verkar det tyvärr vara så att hållbarhetschefen och hållbarhetsredovisning har fått rollen att, likt regeringens klimat- och miljöminister, försöka vinna ”legitimitet” för en ”otillräcklig” omställningstakt – medvetet eller omedvetet. Så att företagets business-as-usual och kortsiktiga ekonomiska mål inte skall påverkas mer än absolut nödvändigt.

Många företagsledningar verkar fortfarande tro att dagens ekonomiska paradigm är ”konstanten” i ett system där samhället och miljön är faktorer som, utan konsekvenser för ekonomin, kan förändras och anpassas helt efter människans ”tycke och smak”.

Raka motsatsen till den vetenskapliga definitionen för hållbarhet: ”Mänskligheten (och vår ekonomi) är helt beroende av ett välmående samhälle på en välmående planet

Finns det verkligen fortfarande någon som på allvar tror att ALLT utom själva koldioxidutsläppen skall kunna fortsätta precis som innan, i en hållbar värld? Att business-as-usual med fortsatt tillväxt, kvartals-ekonomi, överkonsumtion och skenande social- och ekonomisk ojämlikhet på en begränsad och redan hårt ansträngd planet, är hållbart…?

Ofta pratas det t.ex om att man måste ha robusta system för sin hållbarhetsredovisning – man lägger sedan mer pengar och arbete på att bygga upp komplexa system för att bl.a kartlägga, mäta och beräkna koldioxidutsläppen från den nuvarande affärsmodellen än på att förändra affärsmodellen och sin verksamhet så att utsläppen verkligen upphör.

Ju mer vi räknar på koldioxidutsläppen, ju tydligare och mer i detalj ser vi hur illa vi ligger till! Vi kan t.o.m. räkna ut hur mycket varje enskild aktivitet i en hel leveranskedja bidrar till utsläppen.

Men, här kommer kanske en överraskning; Vi vet ju redan…! 

IPCC och en stor mängd forskare har oräkneliga gånger påvisat hur mycket vi släpper ut. Siffrorna har bara blivit tydligare och tydligare. Med rätt app i telefonen kan du få dem i realtid, baserade på en stor mängd mätstationer runt hela planeten.

Vi vet också hur mycket och hur snabbt utsläppen måste minskas för att planetens kretslopp och system inte helt skall haverera. Parisavtalet tillsammans med IPCCs rapport AR6 innehåller otroligt tydlig redovisning av detta.
För oss i Sverige handlar det om en minskningstakt på ca 15-20%* per år – varje år, tills vi kommer ner till noll!
(*/ om vi räknar med rättviseaspekten. Utan den kommer vi aldrig att uppnå hållbarhet.)

Inget företag är ens i närheten av den erforderliga minskningstakten på 15-20% per år!

15-20% per år – det innebär att vi måste vara nere på noll om 5-7 år för att klara Parisavtalets 1,5-graders mål. Om 5-7 år behöver vi alltså inte räkna på utsläppen – de får ju då inte längre finnas! 

Om vi använder all tid till att fortsätta räkna på detaljerna hinner vi ju inte ta tag i de verkligt stora frågorna. Frågorna som handlar om hur vi som mänsklighet och samhälle, i en väldigt nära framtid, kan leva våra liv i balans med miljön. Hur ett hållbart liv verkligen ser ut. Vilka behov vi måste säkerställa och vilka som bara är ”nice to have” o.s.v.

…och inte minst hur företags affärsmodeller och verksamhet skall se ut i en sådan värld…

De här frågorna tar tid att diskutera, tid att utforma och tid att genomföra. Många av frågorna innebär dessutom strukturella förändringar av vårt samhälle, av våra värderingar och många andra parametrar.

Som vi håller på nu, hinner vi helt enkelt inte hitta lösningarna för att göra rätt, därför att vi fortfarande är fullt upptagna med att leta efter vad som är fel …och under tiden vi kartlägger och räknar, fortsätter utsläppen att öka – för att vårt nuvarande ekonomiska paradigm och vår ohållbara livsstil inte får påverkas.

Vi vet dessutom en sak till; Utsläpp av koldioxid är bara en av de många stora hållbarhetsfrågorna.
Artutrotningen, miljöförstöringen, utarmningen av naturresurser, den ökande ojämlikheten, angreppen på demokratin etc. är ju ytterligare några exempel på kritiska frågor som hamnat i skuggan av utsläppsberäknandet.

Vi har börjat i fel ända!
Att lägga all tid på att leta efter möjligheter och teknikfixar för att kunna bibehålla en verklighet som vi ändå vet är ohållbar, bara för att vi utgår från att det nuvarande ekonomiska systemet inte får störas…

”You never change things by fighting the existing reality.
To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”

Buckminster Fuller

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This