Hur mycket bla, bla, bla, skall vi behöva stå ut med…?

av | sep 29, 2021 | Blogg

FNs / IPCCs senaste rapporter och prognoser visar på en ökning av de globala koldioxidutsläppen med 16% fram till 2030.

Femtio procent av alla koldioxidutsläpp som mänskligheten har förorsakat, har skett efter 1990!
En tredjedel av dem har skett sedan 2005.

Utsläppen under 2021 ser ut att hamna på den högsta nivån någonsin – trots Covid-pandemin.

Men det är fortfarande helt lagligt att leta efter mer olja, att öppna nya olje-, gas-, kolfält, och att subventionera användandet av fossila bränslen. Fortfarande får utsläppstunga industrier rättigheter att släppa ut koldioxid, helt gratis. De får också skattelättnader för sin energiförbrukning och det är fortfarande fullt tillåtet att marknadsföra produkter och tjänster som ytterligare förvärrar klimatkrisen.

De stora investerarna och bankerna lånar fortfarande, mer än gärna, ut pengar och finansierar bl.a skogsskövling i Amazonas, ”landgrabbing”, kol, olje- och gasutvinning och exploatering av andra naturresurser.

Bygg- och fastighetsbranschen pratar vitt och brett om att bygga nya (1%) hållbara samhällen, men är relativt ointresserade av de 99% byggnader och infrastruktur som redan finns.

Tillväxt är fortfarande högst upp på agendan och mänsklighetens framgång mäts fortfarande som BNP, samtidigt som orättvisorna, konflikterna och de klimatrelaterade katastroferna fyller nyhetsrapporteringen i allt högre grad.
(Men – det klart, återuppbyggnad efter naturkatastrofer och krig ökar ju BNP – det gör ju vapentillverkning också…)

Individer med ofantlig rikedom hyllas som hjältar och förebilder när de satsar mångmiljardbelopp på privata 10 minuters rymdfärder eller när de försöker få bönderna på en hel kontinent att använda GMO-grödor från leverantörer som de själva har investerat sina tillgångar i. Samtidigt som de ogärna ser att de egna anställda organiserar sig fackligt eller att de får löner och villkor som ger en rimlig levnadsstandard.

Politikerna kommer med långsiktiga löften som är helt i otakt med de behov som vetenskapen så tydligt påvisar. Sedan käbblar man mest och undviker att leverera på de löften som trots allt avgivits. Diktatorerna och de extrema fundamentalisterna (av alla ”åskådningar”) struntar helt i klimatet och folkets vilja och passar istället på att fylla sina egna fickor.

Och mitt i alltihop försöker barn och unga vuxna att få regeringar och ledare att lyssna, genom att demonstrera, försöka stämma regeringar o.s.v. Krisen är inte längre avlägsen, den är redan här!

De flesta av oss lyssnar en stund, tycker barnen är ”sååå duktiga”, men sen går vi till jobbet och fortsätter jakten på högre lön, mer välstånd och fortsatt tillväxt…

Kanske försöker vi minska våra utsläpp lite grann och tvätta bort ”det värsta”, men annars är det väldigt mycket;

Bla, bla, bla...

Företagens bla, bla, bla…

Har ni tänkt på hur t.ex bilens roll i samhället har förändrats när vi nu skall ställa om till en hållbar värld.
Hur marknadsföringen, storytellingen, statusfrågan och utbudet har förändrats…?

FÖRE
EFTER

Nej, just det – förutom att man har en ny typ av motor (EL), så är det 100% business-as-usual.

Affärsidén och konceptet har inte förändrats överhuvudtaget. Alla andra, systemiska och negativa hållbarhetsaspekter är som ”bortblåsta”. Kanske är det t o m så att försäljningssiffrorna har fått en boost uppåt…”tillväxt”…
Möjligen har det nu blivit ännu mer accepterat att köra ännu större bilar (förbrukning och utsläpp räknas ju inte längre) och kanske är det t o m mer ”rumsrent” att välja bilen framför kollektiva resesätt…
Kanske innebär det att man kan bygga ännu fler ”förbifarter” och ”tvärleder”?

Detta är ju tyvärr bara ett exempel bland väldigt många.

Läs mer
Läs mer om bilindustrin och samhällsplanerarnas brist på systemtänk i artikeln:
Elbilar är inte hållbara

thefuture, Elbilar är inte hållbara

Allt löser sig med hjälp av skogen bla, bla, bla …

Biobränsle till bilar och andra markfordon, biobränsle till flygplan, biobränsle till fartyg, nya tygråvaror, byggmaterial, bränsle till energi- och värmeproduktion…

…och i huvudsak verkar det som att det mesta skall komma ifrån skogsrester, toppar och grenar?

Slaget om skogen

I sju avsnitt redovisar Vetenskapens värld hur det står till med den svenska skogen. Vad effekterna av fortsatt storskaligt kalhyggebruk blir, hur mångfalden och miljön påverkas,hur siffertrixande och ”bokföring” kan användas i olika syften och en rad andra aspekter.

Avsnitten finns tillgängliga på SVT Play.

thefuture, SVT-Slaget om skogen

Vetenskapen är otroligt tydlig, vilket inte minst syns i IPCCs senaste rapport AR6; Koldioxidutsläppen måste minska oerhört snabbt om vi överhuvudtaget skall ha någon chans att klara 1,5 ºC eller 2,0 ºC målet. Halvering till 2030 och nollutsläpp senast 2050 är det som gäller. Det är 9 år till 2030 och 29 år kvar till 2050.

Det finns bara en sorts koldioxidmolekyl, oavsett varifrån den härstammar. (fossilt eller biogent från skogen)

Bokföringsmässigt redovisas biogent kol, på nationell nivå, i den så kallade ”LULUCF” (Land Use, Land-Use Change and Forestry) Redovisningen görs i nettoformat för ett antal olika ”kol-pooler”. Förändringarna jämförs och man får på så sätt fram en årsvis nettoförändring i respektive pool. (Metoder) Man får nästan intrycket att alla de där ”lagerförändringarna” sker i en helt egen ”bubbla” utan koppling till atmosfären och jordens alla övriga kretslopp.

Men oavsett vilken sida man står på i den stundtals ”hätska” diskussionen om huruvida biogent kol är hållbart eller inte, så har vi inte tiden på vår sida.

Att byta ut utsläppet av en fossil koldioxidmolekyl mot utsläppet av en biogen koldioxidmolekyl förändrar inte den totala mängden utsläppt koldioxid till atmosfären överhuvudtaget. Storleken på Sveriges kolsänka påverkas inte heller av om den suger upp koldioxid med fossilt eller biogent ursprung – varken atmosfären eller skogen läser bokföringssiffror.

Byte till biobränslen (från skog) förändrar alltså egentligen ingenting i den tidskritiska situation vi nu befinner oss. Ökningen av den globala temperaturen är direkt kopplad till den totala mängden koldioxid i atmosfären, oberoende av ursprung.

Allt bla. bla. bla om övergång till biobränslen som en ”lösning” riskerar istället att låsa in vårt nuvarande beteende i en falsk förhoppning om att bl.a. resande, flygande och transporter kan fortgå i den skala vi är vana vid.
Parallellen till bilindustrin är bara alltför tydlig – ”dölj” utsläppet, så kör vi på som förut….

Att däremot minska utsläppen av fossil och biogen koldioxid samtidigt som skogens koldioxidupptag bibehålls eller ökas, förbättrar inte bara våra chanser att klara Parisavtalet, det förbättrar också möjligheterna att bibehålla eller återställa biodiversiteten. …men då måste ju förstås vårt användande av dessa bränslen minska!

Trä som byggmaterial
Genom att använda trä som byggmaterial lagras det i virket redan inlagrade kolet under en längre tidsrymd än vid direkt förbränning/förmultning.

Detta förändrar dock inte det faktum att skogsavverkning dels omintetgör fortsatt kolupptag i den avverkade skogen (Levande träd tar upp koldioxid under hela sin livslängd, avverkat trä gör det inte). Kalhygge-bruket ökar dessutom avgivningen av koldioxid från mark och rotsystem. Men på grund av bokföringssystemet där LULUCF bara redovisas på nationell nivå, så allokeras dock inte detta till användandet av byggmaterialet utan ingår i ”den allmänna potten”.

I klimatberäkningar/deklarationer räknas därför aldrig biogen koldioxid med, vilket lätt kan ge sken av att virke från skogen är fritt fram att använda i vilken omfattning som helst – det har ju ”ingen/liten” synlig klimatbelastning

För att tydligt undvika ansvar för konsekvenserna från skogsavverkningen, skapar en del klimatberäkningssystem t.o.m en påhittad systemgräns, där påverkan utanför själva byggnadens livscykel undantas. Det underliga i sammanhanget är att samma ”system” samtidigt accepterar att ”klimatkompensation” t.ex genom trädplantering (…ofta ingående i någon annan nations ”nationella bokföringssystem” och definitivt utanför byggnadens livscykel) kan användas för att minska ”klimatbelastningen” och bla. bla. bla

Läs mer
Länkar till mer information och filmer

thefuture, Resurs, Om skogen
thefuture, Resurs, More of everything
thefuture, resurs, Burned, Are Trees the new coal

Russinplockade Globala Mål bla, bla, bla…

Begreppet ”russinplockning”, eller ”cherrypicking” som det heter på engelska, känner de flesta av oss till.
Det kan ju t.ex handla om att välja ut lämpliga fakta eller mål som passar speciellt bra till det egna syftet, samtidigt som man undviker att relatera till helheten.

Det är ju ett tillvägagångssätt som är väldigt vanligt förekommande bland klimatförnekare. Man väljer t.ex ut lämpliga temperaturserier ur en graf för att styrka de egna argumenten. Klimatförnekaren Björn Lomborg, SvDs favoritskribent på ledarsidorna, är ju välkänd för att på detta sätt ”frisera” data så att de stämmer med hans bla, bla, bla…

Att russinplockning också skulle bli ett vanligt tillvägagångssätt för att åberopa och använda de Globala Målen för hållbar utveckling, var väl kanske inte lika väntat.

I ett par tidigare artiklar har jag beskrivit hur många företag och andra, använder de sjutton målen närmast som ett ”smörgåsbord”.

Man gör ingen djupgående analys av verksamhetens samlade påverkan. Man fäster inget avseende vid att denna samlade påverkan (spillover-effekten) kanske gör det omöjligt för andra att nå målen. Istället väljer man ut mål som ”ligger nära” den egna verksamheten och påstår att man bidrar till just de målen. (...som om någon öppet skulle gå ut och säga att man ”inte bidrar” till de Globala Målen…) 

thefuture, Tjänster, Rapportering, Globala-Målen-för-hållbar-utveckling

Men:

Det spelar ju ingen roll om ett företag bidrar till något eller några av de Globala Målen om samtidigt den samlade påverkan från företagets verksamhet (alla målen, odelade, enligt §5 och §71 i FN-resolutionen) omöjliggör eller förstör chanserna för andra att uppfylla målen. Det är ju bara bla. bla. bla

Hur kan t.ex ett företag som Lundin Energy påstå att de bidrar till Mål 10, Minskad ojämlikhet, samtidigt som de utreds för folkrättsbrott i Sudan. …eller överhuvudtaget relatera till de Globala Målen när de samtidigt inte tar något ansvar alls för de emissioner som förorsakas av deras grundläggande affärsidé, fossila bränslen… 

Läs mer
Länkar till mer information och artiklar

thefuture, blogg, De-självgoda-målen
thefuture, SDG-2020-Spillover

Kreativ bokföring bla, bla, bla och klimatkompensation…

Ett område som verkligen innehåller mycket bla, bla, bla…!

Ibland undrar man om alla de som tillämpar kreativ bokföring och håller på med klimatkompensation, på riktigt, tror att allt deras siffertrixande på något magiskt sätt löser klimatkrisen? Eller att det på något sätt skulle vara hållbart…
(Tror de verkligen att upplysta människor ”går på” det ovetenskapliga svamlet om att köpa sig fri…?)

Är det kanske bara något slags naiv neoliberal ide om att; ”pengar kan köpa allt…”? Eller kanske någon sort selektiv blindhet för ”vissa” vetenskapliga fakta?

Helt ärligt – att skylla på andra och vältra över ansvaret på andra, i synnerhet då våra barn och kommande generationer, för att göra egen ekonomisk vinnig – handlar det inte bara om förnekelse, ekonomisk girighet och egoism?

Inte ens när man ställs inför uppenbart orimliga och osanna påståenden, som t.ex att en tankbil med fossilt bränsle från Shell skulle kunna vara ”klimatneutral”… vaknar man upp ur sin förnekelse.

Eller när ett fossilbränslebolag (Lundin Energy) påstår att de skall ha en ”koldioxidneutral” verksamhet redan 2023 för att; ”vara relevanta och investeringsbara i ett långsiktigt perspektiv” – samtidigt som de i en liten fotnot påpekar att det inte alls berör själva kärnverksamheten – att borra efter och utvinna fossila bränslen.
Man påstår dessutom upprepade gånger att det t.o.m. är snabbare än vad som krävs enligt Parisavtalet för att nå 1,5 °C…[?]

I sin pressrelease försöker man t.o.m få det att framstå som att man, i det närmaste, är ett offer för omständigheterna och  bara har ”ett visst inflytande” över utsläpp inom Scope 3…?
(Enligt GHG-protocol avser Scope 3 alla utsläpp från den egna värdekedjan)

Att så kvalificerat bla, bla, bla får fortgå och till och med ges utrymme och rubriker i media och affärstidskrifter är närmast genant! Att företrädare för GHG, och andra företag som tillämpar GHG-prokollets ramverk bara stillatigande ser på…? Att näringslivet, t o m företag och ledare med uttalat fokus på hållbarhet, inte ens markerar mot den här typen av bla, bla, bla är ju bara sorgligt.

Läs mer
Länkar till mer information och artiklar

thefuture, Carbon Bucket
thefuture, blogg, Debattartikel DN och Climate Home News
thefuture, blogg, Klimatkompensation-BLUFF
thefuture, blogg, Clever accounting and Creative PR
thefuture, blogg, REA-Klimatkompensation
thefuture, blogg, Klimatkompensation for Dummies

Politikers bla, bla, bla och tomma löften…

I den senaste IPCC-rapporten ”Assessment report AR6”, UNEPs ”Emission Gap Report 2020” och FNs ”NDC Syntehesis Report” konstateras att ländernas löften – NDCs (Nationally Determined Contributions) – för att klara Parisavtalet är väldigt, väldigt långt från vad som krävs. Baserat på de NDCs som föreligger så är prognosen att koldioxidutsläppen 2030 kommer att vara 16% högre än 2010. När de istället måste halveras…

Vid en jämförelse med koldioxidbudgeten för att med 50% sannolikhet kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 ° C, innebär detta att hela den kvarvarande budgeten är förbrukad 2031.

Dessa, redan undermåliga, löften förutsätter dessutom att länderna uppfyller alla de utlovade åtagandena – vilket inget land i nuläget har påvisat att de verkligen kommer att göra… bla, bla, bla

Inför COP26 i Glasgow, 1-12 Nov, 2021, har bl.a. Australien, Brasilien, Indonesien, Mexico, Nya Zealand, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydkorea och Vietnam meddelat att de inte kommer att öka sina åtaganden eller så har de förnyat sina NDCs med oförändrade åtaganden (!) För flera av de övriga länderna är det okänt om de kommer att redovisa kraftfullare åtgärder…bla, bla, bla

Enligt UNEP är ”gapet” så här stort mellan vad länderna har lovat göra och vad som måste göras!

…och det förutsätter ändå att det skapas väldigt omfattande ”Negativa Utsläpp” (NET:s)

The baseline scenario estimates what would happen to global greenhouse gas emissions in the absence of any climate policies since 2005.
The current policy scenario takes into account all of the policies now in place, but assumes that no additional measures are undertaken.
The unconditional NDC scenario assumes that countries meet all of the climate pledges that have no conditions attached.
thefuture, resurs, EGR2020-Diagram
Under the conditional NDC scenario, it is assumed that countries achieve all of their climate pledges, including those with conditions.

If we want to prevent warming of 2°C by 2100, then we will have to make sure that our emissions output doesn’t exceed 40 gigatons of CO2 equivalent by 2030.

And to prevent 1.5°C of temperature rise by 2100, our total emissions will have to stay below 24 gigatons of CO2 equivalent

Klimatnödläge bla, bla, bla…

Fram till dagens datum har totalt 52 länder (inkl. EU), helt eller delvis, deklarerat ”Klimatnödläge”.
Man erkänner alltså formellt att mänskligheten är i en nödsituation.

Men vad innebär det då att man deklarerat ”klimatnödläge”, förbinder man sig att göra snabba åtgärder – ja det återstår att se. Hittills är det bara mer förhalning och  bla, bla, bla

Tillväxt, ekonomisk återhämtning bla, bla, bla…

I sviterna efter Covid-19, pratar alla politiker gärna om ekonomisk återhämtning, att få hjulen att snurra och att få igång tillväxten. Som om klimatkrisen och ”klimatnödläget” inte finns.

Nästan mer extremt blir det när en del politiker (inte sällan på högerkanten) gör populistiska uttalanden som att; skatten på bensin måste sänkas. Eller när de kräver att flygplatser skall förstatligas för att kunna bibehålla Bromma (Svedavia har sagt att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva den vidare), eller kräver att det skall byggas mer kärnkraft trots att ägarna till kärnkraftverken inte kan få företagsekonomisk lönsamhet ens med fortsatt drift av de som redan finns.

Istället blir debatten ett evigt munhuggande om brott och straff, mer privatisering och invandring, eller om vem som kan stoppa in flest skattemiljarder på olika ställen i vårt ”business-as-usual-system”…

Ingen pratar om visioner, ingen lyfter ens blicken för att titta in i framtiden, ingen pratar om hur verklig välfärd, solidaritet med jordens alla invånare och miljön skulle kunna se ut. Hur ett hållbart ekonomiskt system kan utformas eller hur vi som mänsklighet måste bli en del av kretsloppet istället för att metodiskt fortsätta att förstöra det…

Läs mer
Läs mer om det omöjliga ”tillväxtparadigmet” i artikeln:
Hållbar tillväxt – är det möjligt…?

thefuture, Hållbar tillväxt

Slutligen

Det är 9 år till 2030.

  • IPCCs senaste rapport, AR6, visar än en gång att vi 2030 minst måste ha halverat de globala koldioxidutsläppen om vi skall ha någon chans att klara målen enligt Paris-avtalet.
  • Mänskligheten förbrukar redan idag 175% av vad planeten hållbart kan bidra med.
  • Artutrotningen skenar.
  • Det nuvarande ekonomiska systemet är på god väg att förstöra hela vårt samhälle och vår miljö.
  • Orättvisorna; mänskligt, ekonomiskt och resursmässigt skenar i alla delar av samhället.
  • Klimatkatastroferna blir alltmer omfattande och avlöser varann över hela planeten.

Vi behöver verkligen ändra på massor med saker – NU!

…snälla, låt oss slippa mer bla, bla, bla!

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This